l’ambaixador a Brussel·les (es) treballa la Marca España

Resultat d'imatges de matellanes bruselas

No és una novetat per ningú, després de la gestió caòtica d’aquests dies passats a la capital belga, sota els atacs terroristes i la desaparició absoluta de la diplomàcia espanyola, suplida perfectament per la presència de la Delegació del Govern català a Bèlgica. Ara arriba a la llum una explosió conflictiva dins l’ambaixada espanyola i la incompetència del seu màxim representant.

El diari el Confidencial, informa avui de la crisi oberta al si de la delegació espanyola, on la incompetència i el caos brillen amb llum pròpia. Una altra vegada baixen les aigües revoltes al Ministeri d’Afers Exteriors. En aquesta ocasió, el tema de disputa és el tracte que Ignacio Matellanes, ambaixador espanyol a Bèlgica, dispensa al personal sota les seves ordres.

Resultat d'imatges de matellanes bruselasEl SISEX, el sindicat més representatiu dins el món diplomàtic espanyol, ha estat el primer a aixecar la veu. En un comunicat enviat ahir a tot el ministeri, el sindicat lamenta que després que es realitzés una inspecció d’urgència amb “un resultat molt desfavorable de la gestió de l’ambaixador”, el ministre Margallo no hagi adoptat mesures més dràstiques.

“Aquest sindicat considera que a la vista de l’estat d’alarma que ha generat l’ambaixador Matellanes, el senyor ministre hauria de cessar de manera cautelar l’ambaixador de Bèlgica i ordenar l’obertura del corresponent informe administratiu”, diu el comunicat, que conclou amb un dard enverinat: “Sorprèn en tot cas a aquest sindicat que l’agilitat tantes vegades demostrada per la direcció general del Servei Exterior a l’hora de cessar sense cap procediment previ als funcionaris de nivell mitjà i baix, no hagi estat encara posada en evidència després d’una inspecció que ha llançat resultats de tanta gravetat”.

Fonts diplomàtiques interpreten aquest paràgraf com una al·lusió directa a l’amistat que uneix a Ignacio Matellanes amb Francisco Millán, eurodiputat popular i cunyat de Mariano Rajoy. Millán és un polític molt respectat a Brussel·les, especialment pels seus companys de bancada, que han de mesurar les seves paraules davant el risc que acabin en oïdes de l’Executiu. En aquesta línia de raonament, la proximitat de Matellanes amb Millán, al qual titllen com “el seu fillol” al ministeri, estaria bloquejant qualsevol mesura dràstica contra l’ambaixador.

L’informe, al qual només han pogut accedir un grapat de funcionaris, assenyala tres punts negres en la gestió de Matellanes. El primer, les baixes per depressió. En total quatre: un xofer, una secretària i dos diplomàtics, en teoria per l’assetjament personal al qual va sotmetre el cap de la missió durant mesos. En segon lloc s’esmenten casos d’assetjament psicològic contra funcionaris i diplomàtics. “En molts casos, els autoritzava les vacances i, un dia abans de marxar, els posava una tasca que els forçava a anul·lar-les”, diuen funcionaris del ministeri. “El canceller està en una situació límit, és el que més està patint, l’acusa constantment d’errors propis”, diuen fonts pròximes a l’ambaixada. “Això quan apareix, perquè la majoria de les vegades Matellanes no va a treballar, per descomptat mai convida a un belga a l’ambaixada i, és clar, cada dia es va a missa d’11 a 12, en ple horari laboral”. Els comentaris sobre Millán, en línies generals, són radicalment diferents: “És una persona treballadora, eficaç, ben connectat a Brussel·les. Ell i Matellanes, més enllà de l’amistat de la qual sempre presumeix l’ambaixador, no s’assemblen en res”.

El Ministeri d’Afers Exteriors disposa dos tipus d’inspeccions de les ambaixades: les rutinàries i les d’urgència. Les primeres són aleatòries i solen centrar-se a revisar paperassa i assegurar-se que se segueixen els protocols. Les d’urgència s’originen després de denúncia, com va succeir en aquest cas amb dos treballadors desplaçats a Brussel·les, i s’examinen a fons els processos i els comptes.
Molts assenyalen a Matellanes com un ambaixador “en rebel·lia” que fa quatre anys (que …) sense fer cas dels avisos i les cartes que li envia el subsecretari d’Exteriors. “Se sap protegit per una mà divina, i s’anirà de Brussel·les amb magnificència, sense importar que aquest informe confirmi el que tot el ministeri sap fa anys”.

Otra vez bajan las aguas revueltas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En esta ocasión, el tema de disputa es el trato que Ignacio Matellanes, embajador español en Bélgica, dispensa al personal a su cargo. El SISEX, el sindicato más reinvindicativo entre los diplomáticos, ha sido el primero en levantar la voz. En un comunicado remitido este jueves a todo el ministerio, el sindicato lamenta que después de que se realizase una inspección de urgencia con "un resultado muy desfavorable de la gestión del embajador", el ministro Margallo no haya adoptado medidas más drásticas.

"Este sindicato considera que a la vista del estado de alarma que ha generado [el embajador Matellanes], el señor ministro debería cesar de manera cautelar al embajador de Bélgica y ordenar la apertura del correspondiente informe administrativo", reza el comunicado, que concluye con un dardo envenenado: "Sorprende en todo caso a este sindicato que la agilidad tantas veces demostrada por la dirección general del Servicio Exterior a la hora de cesar sin ningún procedimiento previo a los funcionarios de nivel medio y bajo, no haya sido todavía puesta en evidencia tras una inspección que ha arrojado resultados de tanta gravedad".

Fuentes diplomáticas interpretan este párrafo como una alusión directa a la amistad que une a Ignacio Matellanes con Francisco Millán, eurodiputado popular y cuñado de Mariano Rajoy. Millán es un político muy respetado en Bruselas, especialmente por sus compañeros de bancada, que tienen que medir sus palabras ante el riesgo de que acaben en oídos del Ejecutivo. En esta línea de razonamiento, la cercanía de Matellanes con Millán, al que tildan como "su ahijado" en el ministerio, estaría bloqueando cualquier medida drástica contra el embajador.

Acoso laboral y gastos crecientes

El informe, al que solo han podido acceder un puñado de funcionarios, señala tres puntos negros en la gestión de Matellanes. El primero, las bajas por depresión. En total cuatro: un chófer, una secretaria y dos diplomáticos, en teoría por el acoso personal al que les sometió el jefe de la misión durante meses. En segundo lugar se mencionan casos de 'mobbing' contra funcionarios y diplomáticos. "En muchos casos, les autorizaba las vacaciones y, un día antes de que se fuesen, les ponía una tarea que les forzaba a anularlas", dicen funcionarios del ministerio.

"El canciller está en una situación límite, es el que más está sufriendo, le acusa constantemente de errores propios", dicen fuentes cercanas a la embajada. "Eso cuando aparece, porque la mayoría de las veces Matellanes no va a trabajar, desde luego jamás invita a un belga a la embajada y, claro, todos los días se va a misa de 11 a 12, en pleno horario laboral". Los comentarios sobre Millán, en líneas generales, son radicalmente distintos: "Es una persona trabajadora, eficaz, bien conectado en Bruselas. Él y Matellanes, más allá de la amistad de la que siempre presume el embajador, no se parecen en nada". 

El último punto del informe, que califican de "demoledor" para un cargo de relevancia, hace referencia a los gastos de representación. En teoría, según fuentes que han tenido acceso al documento, el gasto en celebraciones fijas, como la fiesta del 12 de Octubre, se habría incrementado significativamente sin justificación. Las mismas fuentes apuntan a que Matellanes intentó derivar la responsabilidad en su canciller, que pudo demostrar documentalmente su inocencia. Otras fuentes ven extraña esta información, ya que advierten que Matellanes está cerrado en banda a cualquier acto cultural en la embajada y, en consecuencia, este presupuesto se devuelve casi íntegro a Madrid.

Cuatro personas están de baja por depresión y se acusa al embajador de 'mobbing' cotidianoEl malestar en Exteriores brota cuando en la embajada reciben un telegrama con los arreglos que han de hacerse después de la inspección. "Este es el método para solucionar errores menores, pero no cuando tu equipo te está acusando de acoso laboral y 'mobbing", explican los diplomáticos. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores dispone dos tipos de inspecciones de las embajadas: las rutinarias y las de urgencia. Las primeras son aleatorias y suelen centrarse en revisar papeleo y asegurarse de que se siguen los protocolos. Las de urgencia se originan tras denuncia, como sucedió en este caso con dos trabajadores desplazados a Bruselas, y se examinan a fondo los procesos y las cuentas. 

Muchos señalan a Matellanes como un embajador "en rebeldía" que lleva cuatro años desoyendo los avisos y las cartas que le envía el subsecretario de Exteriores. "Se sabe protegido por una mano divina, y se irá de Bruselas por todo lo alto, sin importar que este informe confirme lo que todo el ministerio sabe hace años". Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con el embajador sin obtener respuesta por el momento.

8-IV-16, elconfidencial