els estatuts reals de Barcelona Radical

"Entre nosaltres,
quan algú s'associa
es compromet a ésser lliure,
realment lliure, i,
i en primer terme respecte al 'Partit',
lliure vol dir responsable."
Marco Pannella

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ RADICAL TRANSNACIONAL A BARCELONA

BARCELONA RADICAL

1.-L’ASSOCIACIÓ.

1.1.-L’Associació Radical Transnacional (ART) a Barcelona “Barcelona Radical”, aspirant a subjecte/entitat constituent del Nonviolen Radical Party Transnational & Transparty (www.radicalparty.org), es proposa articular-ne i promoure'n localment les iniciatives, així com d’altres pròpies, dins dels principis de noviolència, respecte als drets, al Dret, la democràcia i les llibertats.

1.2.-L’Associació no exerceix cap representació territorial exclusiva del Partit Radical Transnacional.

1.3.-L’Associació no delimita cap àmbit territorial d’actuació.

2.-ELS SOCIS.

2.1.-L’Associació és oberta a qualsevol persona major d’edat, sense distinció per raó de sexe, religió, nacionalitat, o pertinença a altres organitzacions, inclosos partits polítics.

2.2.-L'associació es cumpleix amb el pagament de la quota, que serveix d'acceptació d'aquests Estatuts. D'acord amb la tradició radical, "fer-se soci" no té cap valor identitari o de pertinença, sinó que significa dir: "durant aquest temps comparteixo els objectius i els faig meus. Després, ja veurem."

2.3.-Pels inscrits al Partit Radical Transnacional que s’adhereixen a l’Associació, el pagament de la quota és facultatiu. En aquest cas poden adquirir la condició de soci de l'ART Barcelona Radical demostrant aquesta condició al Secretari.

2.4.-Els socis participen a les Assemblees amb dret a veu, iniciativa i vot. Hi poden presentar mocions recolçades per, al menys, un quart dels presents a l’Assemblea; poden presentar-hi esmenes recolçades per, al menys, dos altres socis presents.

3.-ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ.

3.1.-Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea, els òrgans electes (Secretari, Tresorer i President) i el Consell.

3.2.-El mandat dels òrgans electes conclou a cada Assemblea ordinària.

4.-L’ASSEMBLEA DELS SOCIS.

4.1.-L’Assemblea dels socis és el màxim òrgan deliberatiu de l’Associació, establint-ne els objectius i directrius generals d’acció política.

4.2.-Són membres de dret de l’Assemblea tots els socis de l’Associació. La Mesa de l’Assemblea pot proposar puntualment en votació a l’Assemblea de convidar a ser-ne membres a no socis. (V. 4,3.)

4.3.-La Mesa de l’Assemblea és composta pels càrrecs electes en funcions. Aquests poden proposar en votació a l’Assemblea la incorporació a la Mesa d’altres persones. L’Assemblea votará individualment cada una de les candidatures amb caràcter previ a l’inici de l’ordre del dia.

4.4-Assemblea ordinària.

4.4.1.-Es reuneix anualment, orientativament a la tardor, convocada pel Consell mitjançant enviament de l’Ordre del dia als socis amb una antelació mínima de dues setmanes de la celebració. Amb el mateix plaç, la convocatòria estarà exposada a la web de l’Associació, www.barcelonaradical.net

4.4.2.-Pren els acords segons votació vàlida per majoria dels socis presents, essent dita majoria la meitat més un d’ells.

4.4.3.-Escull el seu President i aprova l’Ordre del dia i el seu reglament, que admetrà el vot per delegació degudament demostrada. Aprova la Moció anual, el Balanç anual, i la quota d’associació a proposta del Tresorer.

4.4.4.-Escull els òrgans electes.

4.4.4.1.-El Secretari és escollit mitjançant aprovació de proposició en primera signatura de moció política pel següent periode interassembleari. Qualsevol soci en pot presentar una. Tota esmena a una moció representa una nova moció amb primera signatura del proposant.

4.4.4.2.-El Tresorer és escollit mitjançant aprovació de proposició en primera signatura de moció econòmica pel següent període interassembleari. Qualsevol soci en pot presentar una. Tota esmena a una moció representa una nova moció amb primera signatura del proposant.

4.5.-Assemblea extraordinària.

4.5.1.-L’Assemblea dels socis es reuneix en sessió extraordinària a iniciativa de qualsevol òrgan electe o per un terç dels socis, mitjançant enviament de l’Ordre del dia als socis amb una antelació mínima de dues setmanes de la celebració. Aquest Ordre del dia no pot ser modificat.

4.5.2.-En cas de dimissió d’òrgans electes, es procedirà segons l’anterior apartat sense restricció en quant a la quantitat de socis convocants.

4.5.3.-L’Assemblea extraordinària pot plantejar la substitució dels òrgans electes mitjançant moció on constin els socis candidats, sempre que en consti davant la Mesa l'acceptació. L’aprovació implica la seva immediata substitució.

4.5.4.-Cas de mancar algun òrgan electe, els presents proposaran, amb caràcter previ, en votació a l’Assemblea socis candidats per a que hi hagi a la Mesa un mínim de tres persones. En cas d’abscència total d’òrgans electes, els socis presents amb major i menor edat organitzaran aquesta votació.

4.5.5.-Cas de no ser convocada l’Assemblea ordinària abans del 31-XII, qualsevol soci pot convocar-la segons les condicions de l’apartat 4.4.2.

4.6.-Per modificar els Estatuts, canviar el nom de l’Associació o dissoldre-la, cal acord en Assemblea d’una majoria de dos terços dels socis. En cas de dissolució, la mateixa Assemblea decidirà per majoria simple dels presents el destí dels havers residuals.

5.-EL SECRETARI

5.1.-Promou i coordina les activitats de l’Associació segons el mandat de l’Assemblea que l’ha escollit.

5.2.-Pot nomenar un Secretariat, d’entre tres i cinc persones, que l’ajudi en el compliment de llur mandat. Aquest Secretariat es dissol amb el Secretari que l’ha nomenat, que n'assumeix la responsabilitat.

5.3.-Pot encarregar a una o més persones la Coordinació d’activitats específiques.

5.4.-Assegura la circulació de la informació entre els socis.

5.5.-Presenta a l’Assemblea ordinària la Relació anual de les activitats de l’Associació i, lligada a la renovació de la seva responsabilitat, la Moció política pel següent període interassembleari.

5.6.-És responsable del Llibre d’Actes de l’Associació.

6.-EL TRESORER.

6.1.-Presenta a l’Assemblea ordinària la Relació anual de les activitats econòmiques de l’Associació i, lligada a la renovació de la seva responsabilitat, la Moció econòmica pel següent període interassembleari.

6.2.-Recull i custodia les quotes i altres contribucions. Administra els fons econòmic i patrimonial de l’Associació, amb detallat registre de tots els moviments pecuniaris. Dirigeix la política econòmica de l’Associació. Les actuacions no previstes en la Moció econòmica seran acordades amb el Consell.

6.3.-Pot nomenar una Tresoreria que l’ajudi en el compliment de llur mandat. Aquesta Tresoreria perd les funcions amb el Tresorer que l’ha nomenat, que n'assumeix la responsabilitat.

6.4.-El Tresorer és responsable del Llibre de Comptes de l’Associació.

6.5.-La informació dels comptes i balanç estarà a disposició dels socis.

7.-EL PRESIDENT.

7.1.-Exerceix la representació política de l’Associació.

7.2.-És membre de dret del Consell.

7.3.-Vigila l’observança dels Estatuts i en dirigeix la interpretació dels contrastos en el si del Consell i de l’Assemblea.

8.-EL CONSELL.

8.1.-Compost pel President, el Secretari, el Tresorer, i els eventuals Secretariat i Tresoreria, és el màxim òrgan entre Assemblees.

8.2.-Es reuneix a instàncies de qualsevol òrgan electe. El President el convocarà al menys dos cops l’any, indicativament en maig i novembre. Aquest darrer per convocar l’Assemblea ordinària.

8.3.-De comú acord entre els òrgans electes, pot incorporar convidats permanents o puntuals.

8.4.-És la més alta instància de l’associació en període interassembleari.

8.4.-Aprova i supervisa circumstancials representativitats de l’Associació.

8.5.- En cas de dimissió, incapacitat permanent o mort d’òrgans electes, el Consell pot nomenar suplents provisionals que gestionin el mandat vigent.

9.-FINANÇAMENT.

9.1.-El finançament de l’Associació prové de les quotes dels socis, d’altres contribucions, bens i subvencions que obtingui per donació o fruit d’acords amb altres persones i entitats privades o públiques, així com de les iniciatives d’autofinançament dutes a terme.

9.2.-Qualsevol ciutadà (persona jurídica o física) pot aportar contribucions o fer donacions sigui a l’Associació sigui a iniciatives específiques proposades pels seus òrgans.

9.3.-El Tresorer és el responsable de la comptabilitat i gestió dels fons, i de la publicació dels balanços.

9.4.-Els acords amb altres persones o entitats que impliquin moviment financer seran presos pel Consell.