els estatuts de la xarxa radical.es

estatuts de la xarxa radical.es

Art. 1 – la xarxa

radical.es, aspirant a subjecte/entitat constituent del Partit Radical Transnacional, és un organisme polític constituit per l'associació de persones individualment responsables de sí mateixes.

És una xarxa, registrada com a partit polític, de persones i associacions que tenen com a objectiu promoure, realitzar i reforçar les activitats dedicades a la defensa de les llibertats, de qualsevol persona a qualsevol lloc.

Art. 2 – els socis

Pot associar-se a la xarxa qualsevol persona, sense distinció per edat, nacionalitat o apatrídia.

L'associació és compatible, i recomenada, amb qualsevol altra associació, política, social, confessional.

L'associació es cumpleix amb el pagament de la quota, que serveix d'acceptació d'aquests Estatuts. D'acord amb la tradició radical, "fer-se soci" no té cap valor identitari o de pertinença, sinó que significa dir: "durant aquest temps comparteixo els objectius i els faig meus. Després, ja veurem."

Art. 3 – les Associacions Radicals

Els socis de radical.es poden agrupar-se per àmbit residencial, temàtic o altre, segons el criteri i objectius dels propis concernits. Així, els socis de radical.es poden ser-ho, i s'anima a que ho siguin, per una pluralitat independent d'associacions, radical.es o no.

Cap associació radical serà excloent d'altres, residencial o temàticament.

Per a formalitzar una Associació Radical com a subjecte/entitat constituent de la xarxa radical.es, els seus responsables han de comunicar per escrit al Secretari de la Junta l'Acta de constitució i els seus Estatuts -que recolliran l'aspirantia a subjecte/entitat constituent del Partit Radical Transnacional- a l'espera del vist-i-plau del Congrés, o directa presentació de la proposta de formalització en aquest.

Cada Associació Radical enviarà al Consell General un representant por cada 2 socis de radical.es que la formin, si no hi ha validació d'altre acord per 2/3 del Congrés.

 

Art. 3 – les entitats federades

Entitats no radicals poden federar-se, en tant tals, a la xarxa. Aquesta federació no comporta la condició de soci de radical.es als seus components individuals.

La federació ha de referir-se a un o més punts de la darrera Moció General aprovada pel Congrés. La federació pot ser acordada provisionalment per la Junta, obligatoriament aprovada pel següent Consell General i només sancionada plenament pel Congrés per majoria simple dels socis presents.

Cada entitat federada enviarà al Consell General un representant per als afers que concerneixin a la seva federació amb la xarxa, si no hi ha validació d'altre acord per 2/3 del Congrés.

Art. 4 - el Congrés de radical.es

El Congrés de la xarxa radical.es és anual, obert, i en ell participen amb dret de veu i vot els seus socis a títol individual. Està organitzat per la Junta Executiva sortint o delegació seva.

Les seves sesions generals són obertes al públic, i es procurarà que siguin retransmeses en directe i accesibles en arxiu. També es procurarà facilitar la participació, en veu i en vot, telemàtica.

La Mesa estarà composada segons proposta inicial de la Junta sortint o alternativa presentada per un mínim del 51% dels socis presents, i regularà el desenvolupament de las sessions del Congrés, establint i vetllant per una estricta normativa de temporalització del dret de paraula durant les sessions.

Constituïda la Mesa, el programa del Congrés, organitzat en sessions generals i de comissions, serà sotmés per a la seva aprobació a les esmenes presentades per un mínim de XX socis. La presentació de mocions particulars i esmenes requerirà del mateix nombre de socis. Aixímateix establirà el sistema electoral per a escollir els seus representants en el Consell General i els membres de la Junta entrant.

El Congrés decideix per 2/3 dels socis presents:

-la modificació dels Estatuts

-la formalització de les Associacions Radicals presentades davant i per la Junta Executiva sortint, o directament davant el Congrés

-la federació de les entitats presentades davant i per la Junta Executiva sortint, o directament davant el Congrés

El Congrés decideix per majoria simple dels socis presents:

-la composició de la Mesa

-l'aprobació, o no, de l'Informe Anual de la Junta sortint

-la composició de la Junta entrant, entre els socis que s'ofereixin per a exercir cada encàrrec

-els seus representants en el Consell General

-les mocions, particulars i General, degudament presentades

Tindran dret de paraula en les sessions generals:

-per a tal cosa, els representants de les Associacions Radicals que vulguin formalitzar-se com a subjecte/entitat constituent de la xarxa radical.es

-per a tal cosa, els representants de les entitats candidates a federar-se a la xarxa radical.es, previ acord dels socis presents

-els convidats per la Mesa a fer-ho, previ acord dels socis presents

-els primers signataris d'una moció que hagi reunit el nombre de signatures de socis establert per a ésser presentada

-qualsevol soci, vetllant la Mesa especialment per que es pugui fer ús d'aquest dret encara que s'haguessin d'allargar les sessions

-els candidats a càrrec de la Junta entrant, per a presentar les seves propostes

-els Relators de les sessions de treball per comissions

Les mocions aprobades configuren el mandat dels responsables electes fins al següent Congrés. La Junta redactarà, en base a elles, una Moció General del Congrés, acordada per majoria simple dels socis presents.

Els acords (mocions, modificacions, ...) del Congrés no "obliguen" a ningú. Els (en)càrrecs electes ho són sota la responsabilitat i pel compromís de les persones que els assumeixen.

Poden convocar Congrés Extraordinari:

-la Junta Directiva

-el Consell General

-un mínim del 51% dels socis

Art. 5 – la Junta Executiva

La Junta Executiva és l'organisme encarregat de dur a terme els mandats acordats pel Congrés. I el seu mandat és 'de Congrés a Congrés'.

Presentarà un Informe Anual en el seu Congrés sortint retent comptes de les decisions preses durant l'encàrrec/mandat.

Organitzarà la vida estatutària del Consell General.

Està formada per Coordinador, Tresorer i Secretari, i ha de procurar per la gestión quotidiana de la xarxa.

Per a tal cosa, pot nomenar els Ajudants, sense vot, que consideri convenients. La responsabilitat davant el Congrés d'aquests Ajudants correspon als membres de la Junta.

Art. 5.1 – la Coordinació

El Coordinador aconsellarà en la interrelació i optimització de socis i entitats implicats en els mandats acordats pel Congrés, o d'altres activitats de la xarxa o amb presència significativa d'ella.

Aixímateix, exercirà de portantveu, per defecte, de la xarxa davant Institucions, mitjans de comunicació, entitats, …

Per a tal cosa, pot nomenar els Ajudants que consideri convenients. La responsabilitat davant el Congrés d'aquests Ajudants correspon al Coordinador.

Art. 5.2 – la Tresoreria

El Tresorer vetllarà pel correcte cumpliment dels mandats acordats pel Congrés respecte a la gestió del Tresor, financer, de la xarxa.

Per a tal cosa, pot nomenar els Ajudants que consideri convenients. La responsabilitat davant el Congrés d'aquests Ajudants correspon al Tresorer.

Art. 5.3 – la Secretaria

El Secretari dirigirà els organismes federals de la xarxa que el Congrés hagi acordat, segons el mandat d'aquest.

Per a tal cosa, pot nomenar els Ajudants que consideri convenients. La responsabilitat davant el Congrés d'aquests Ajudants correspon al Secretari.

Art. 6 – el Consell General

Està format pels membres de la Junta Executiva, el nombre de representants del Congrés decidit per aquest, els representants de cada Associació Radical, i els de les entitats federades per als afers que els pertoquin.

Exerceix de màxima autoritat delegada entre Congressos, procurant reunir-se si més no cada trimestre i sempre que el convoquin la majoria dels seus membres o la Junta Executiva. Les seves reunions són obertes a l'assistència dels socis, i es procurarà que siguin retransmeses en directe i accesibles en arxiu. També es procurarà facilitar la participació telemàtica.

La Mesa estarà formada per la Junta o proposta prèvia acordada pels membres del Consell presents.

Ningú pot exercir simultàniament més d'una representació en el Consell.

Els representants poden delegar la seva presència a les reunions del Consel. La responsabilitat de la delegació correspon al titular de la representació.

Aquest organisme no es formarà amb menys de 6 membres.

disposició transitòria

El Congrés fundacional només es convocarà quan ha hagi un mínim de 20 socis.

Mentrestant, actuarà un Secretariat provisional que, quan sigui operativa, crearà una Junta Executiva provisional i, si operatiu, un Consell General provisional.

Aquest Secretariat provisional estarà accesible a través de coordinacion@radical.es