els estatuts formals de Barcelona Radical

estatuts 'formals' a l'espera de ser modificats en la línia dels de radical.es/associacions radicali

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ RADICAL TRANSNACIONAL, PELS DRETS I LLIBERTATS

1.-CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ.

1.1. Es constitueix l’Associació Radical Transnacional, pels Drets i Llibertats, amb seu al carrer Homer, 59, 1r, 3ª de Barcelona.

1.2. L’objecte i finalitats de l’Associació són:
Conrear i difondre les idees de l’humanisme i els principis del liberalisme.
Estimular l’interès del ciutadà pels afers públics i el debat públic.
Conrear i defensar els drets culturals del nostre poble i la solidaritat amb la resta de pobles, així com els principis de no-violència, respecte als drets, al Dret, la democràcia i les llibertats.
En queda exclòs tot ànim de lucre.
 
1.3. L’associació es regirà per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions.

1.4. L’Associació es constitueix a Catalunya, on durà  a terme principalment les seves activitats.2. ELS SOCIS.

2.1. L’Associació és oberta a qualsevol persona major d’edat, sense distinció per raó de sexe, religió, nacionalitat, o pertinença a altres organitzacions, inclosos partits polítics.

2.2. Condicions d’incorporació:
2.2.1. l’acceptació dels presents Estatuts,
2.2.2. el pagament de la quota mínima anual.

2.3.-     Són drets dels socis:
2.3.1. Assistir amb veu i vot a les reunions de les assemblees.
2.3.2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
2.3.3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
2.3.4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
2.3.5. Exposar a l’Assemblea i al Consell tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
2.3.6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell o dels mandataris de l’associació.
2.3.7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
2.3.8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
2.3.9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
2.3.10. Formar part dels grups de treball.
2.3.11. Posseir un exemplar dels estatuts.
2.3.12. Consultar els llibres i fons documental de l’associació.

2.4.  Són deures dels membres de l’associació:
2.4.1 Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2.4.2 Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests, sempre que ho aprovi l'Assemblea General.

2.5. Els socis poden escollir establir la comunicació amb l’Associació mitjançant correu electrònic, correu ordinari o fax.

2.6. Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió al Consell.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatuàries.
   

3. ÒRGANS DE L’ASSOCIACIÓ.

3.1. Els òrgans de l’Associació són l’Assemblea, els òrgans electes (Secretari, Tresorer, Vicepresident i President) i el Consell.

3.2. El mandat dels òrgans electes conclou a cada Assemblea ordinària.


4. L’ASSEMBLEA DELS SOCIS.

4.1. L’Assemblea dels socis és el màxim òrgan deliberatiu de l’Associació, establint-ne els objectius i directrius generals d’acció política.

4.2. Són membres de dret de l’Assemblea tots els socis de l’Associació. La Mesa de l’Assemblea pot proposar puntualment en votació a l’Assemblea de convidar a ser-ne membres a no socis.

4.3. La Mesa de l’Assemblea és composta pels càrrecs electes en funcions. Aquests poden proposar en votació a l’Assemblea la incorporació a la Mesa d’altres persones. L’Assemblea votará individualment cada una de les candidatures amb caràcter previ a l’inici de l’ordre del dia.

4.4. Assemblea ordinària.
4.4.1. Es reuneix anualment, orientativament a la tardor, convocada pel Consell mitjançant enviament de l’Ordre del dia als socis amb una antelació mínima de dues setmanes de llur celebració. Amb el mateix termini, la convocatòria estarà exposada a la pàgina web de l’Associació.
4.4.2. Pren els acords segons votació vàlida per majoria dels socis presents, essent dita majoria la meitat més un.
4.4.3. L’Assemblea ordinària té les facultats següents
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l’associació.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea ordinària.


4.5. Assemblea extraordinària.
4.5.1. L’Assemblea dels socis es reuneix en sessió extraordinària a iniciativa de qualsevol òrgan electe o per un terç dels socis, mitjançant enviament de l’Ordre del dia als socis amb una antelació mínima de dues setmanes de llur celebració. Aquest Ordre del dia no pot ser modificat.
4.5.2. En cas de dimissió d’òrgans electes, es procedirà segons l’anterior apartat sense restricció en quant a la quantitat de socis convocants.
4.5.3. L’Assemblea extraordinària pot plantejar la substitució dels òrgans electes mitjançant moció on constin els socis candidats, sempre que consti davant la Mesa llur acceptació. L’aprovació implica la seva immediata substitució.
4.5.4. Cas de mancar algun òrgan electe, els presents proposaran, amb caràcter previ, en votació a l’Assemblea socis candidats per a que hi hagi a la Mesa un mínim de tres persones. En cas d’absència total d’òrgans electes, els socis presents amb major i menor edat organitzaran aquesta votació. 
4.5.5. Cas de no ser convocada l’Assemblea ordinària abans del 31 de desembre, qualsevol soci pot demanar que sigui convocada.

4.6. Per modificar els Estatuts, canviar el nom de l’Associació o dissoldre-la, cal acord en Assemblea d’una majoria de dos terços dels socis.


5. EL SECRETARI

5.1. Promou i coordina les activitats de l’Associació segons el mandat de l’Assemblea que l’ha escollit.

5.2. Pot nomenar un Secretariat, d’entre tres i cinc persones, que l’ajudi en el compliment de llur mandat. Aquest Secretariat es dissol amb el Secretari que l’ha nomenat.

5.3.Pot encarregar a una o més persones la Coordinació d’activitats específiques.

5.4. Assegura la circulació de la informació entre els socis, incentivant l’ús dels instruments telemàtics.

5.5. Presenta a l’Assemblea ordinària la Relació anual de les activitats de l’Associació i, lligada a la renovació de llur responsabilitat, la Moció política pel següent periode interassembleari.

5.6. És responsable del Llibre d’Actes de l’Associació.


6. EL TRESORER.

6.1. Presenta a l’Assemblea ordinària la Relació anual de les activitats econòmiques de l’Associació i, lligada a la renovació de llur responsabilitat, la Moció econòmica pel següent periode interassembleari.

6.2. Recull i custodia les quotes i altres contribucions. Administra els fons econòmic i patrimonial de l’Associació, amb detallat registre de tots els moviments pecuniaris. Dirigeix la política econòmica de l’Associació. Les actuacions no previstes en la Moció econòmica seran acordades amb el Consell.

6.3. Pot nomenar una Tresoreria que l’ajudi en el compliment de llur mandat. Aquesta Tresoreria perd les funcions amb el Tresorer que l’ha nomenat.

6.4. El Tresorer és responsable del Llibre de Comptes de l’Associació, els quals s’ajustaran a la normativa vigent.

6.5. La informació dels comptes i balanç està a disposició dels socis.


7. EL PRESIDENT.

7.1. Exerceix la representació política de l’Associació.

7.2. És membre de dret del Consell.

7.3. Vigila l’observança dels Estatuts i en dirigeix la interpretació dels contrastos en el si del Consell i de l’Assemblea.

7.4. Pot delegar puntualment les seves funcions en el Vicepresident.


8. EL VICEPRESIDENT.

8.1. Substitueix per delegació o incapacitat al President.


9. EL CONSELL.

9.1. Composat pel President, el Secretari, el Tresorer, i els eventuals Secretariat i Tresoreria, és el màxim òrgan entre Assemblees.

9.2. Es reuneix a instàncies de qualsevol òrgan electe. El President el convocarà al menys dos cops l’any, indicativament en maig i novembre. Aquest darrer per convocar l’Assemblea ordinària.

9.3. De comú acord entre els òrgans electes, pot incorporar convidats permanents o puntuals.

9.4. És la més alta instància de l’associació en periode interassembleari.

9.4. Aprova i supervisa representativitats circunstancials de l’Associació.

9.5. En cas de dimissió, incapacitat permanent o mort d’òrgans electes, el Consell pot nomenar suplents provisionals que gestionin el mandat vigent.


10. FINANÇAMENT.

10.1. El finançament de l’Associació prové de les quotes dels socis, d’altres contribucions, bens i subvencions que obtingui per donació o fruit d’acords amb altres persones i entitats privades o públiques, així com de les iniciatives d’autofinançament dutes a terme.

10.2. Qualsevol ciutadà (persona jurídica o física) pot aportar contribucions o fer donacions sigui a l’Associació sigui a iniciatives específiques proposades pels seus òrgans.

10.3. El Tresorer és el responsable de la comptabilitat i gestió dels fons, i de la publicació dels balanços.

10.4. Els acords amb altres persones o entitats que impliquin moviment financer seran presos pel Consell.11. RÈGIM DISCIPLINARI

11.1. Només l’Assemblea ordinària pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

11.2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

11.3. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. El Consell nomena d’entre els seus membres instructor, que tramitarà l’expedient sancionador de conformitat amb la legalitat vigent en matèria sancionadora i proposarà la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, la proposa el Consell i l’adopta l’Assemblea ordinària.

11.4. El Consell tindrà potestat per acordar la suspensió cautelar de drets d’un soci objecte d’expedient disciplinari, durant el temps mínim indispensable entre el moment de notificació d’inici de procediment sancionador i la següent reunió d’Assemblea ordinària que tingui lloc.

11.5. Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden formalitzar recurs escrit o compareixença personal a la següent reunió de l’Assemblea ordinària a aquella en que hagi tingut lloc l’acord sancionador, que confirmarà la sanció o bé acordarà la resolució de sobreseïment oportuna. En cas que no prosperi la petició de revisió, el sancionat podrà reclamar en via judicial.


12. DISSOLUCIÓ

12.1. L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

12.2. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

12.3. L’Assemblea estarà facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

12.4. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

12.5 El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà a  entitats amb finalitats similars a les de l’Associació.

12.6. Les funcions de liquidació d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article seran competència del Consell si l’Assemblea no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 

Barcelona, 16 de setembre de dos mil tres.

Signatures de tots els socis fundadorsACTA FUNDACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ RADICAL TRANSNACIONAL.

Data:................................................

Hora:..............................

Lloc:........................................................................................................................Es reuneixen les persones següents, totes majors d’edat:

......................................................................................, DNI:.................................

amb domicili a ........................................................................................................

......................................................................................, DNI:.................................

amb domicili a ........................................................................................................

......................................................................................, DNI:.................................

amb domicili a ........................................................................................................

......................................................................................, DNI:.................................

amb domicili a ........................................................................................................

Acords:
1.- es constitueix l’entitat denominada ‘Associació Radical Transnacional’.
2.- s’aproven els estatuts  pels quals s’ha de regir.
3.- s’elegeix com a junta directiva el Consell amb la composició següent:

.............................................................................................................., president

............................................................................................................. , vicepresident

.............................................................................................................., secretari

............................................................................................................. , tresorer


Signatures: