són els Values and Worldviews, estúpid!

.

El recent informe Values and worldviews sobre valors polítics i econòmics en aquests moments de crisi a Europa, realitzat per la Fundació BBVA a través d’enquestes a deu països, presenta alguns aspectes preocupants sobre la societat espanyola. D’entrada, Espanya, juntament amb Itàlia, és el país europeu –entre els deu analitzats– en el qual els ciutadans tenen una desconfiança més gran cap a les seves principals institucions, principalment cap al sistema polític.

Els espanyols són els europeus més convençuts que els polítics dediquen més atenció als seus propis interessos que als de la societat, i per tant resulta coherent que també siguin els més pessimistes a valorar el funcionament de la democràcia.

Les opinions majoritàries dels espanyols sobre la baixa valoració dels polítics resulten fins a cert punt lògiques si es té en compte que les enquestes en què es fonamenta l’estudi coincideixen en el temps amb la sortida a la llum pública de nombrosos casos de corrupció i amb els moments més durs de la crisi econòmica. Però també serien coherents amb la baixa afiliació política dels espanyols i amb la baixa taxa d’associacionisme i participació ciutadana, en contrast amb els ciutadans d’altres països europeus, especialment del nord, cosa que també es tradueix en una de les taxes més baixes de lectura de diaris.

Resulta contradictori, tanmateix, que malgrat la desconfiança en els representants polítics, que són els qui gestionen el país, siguin també els espanyols els que exigeixen més participació i intervenció de l’Estat en la solució a la crisi, amb l’augment dels pressupostos públics i amb l’acceptació de més impostos, i els que menys valoren l’esforç personal i individual. Aquesta escassa valoració de la responsabilitat personal es posa també de manifest quan la majoria dels espanyols, en concret el 54%, es pronuncien a favor que els ingressos de les persones siguin més equilibrats i guanyin quantitats similars amb independència de si s’esforcen més o menys.

La poca confiança en els dirigents del país, així com en l’escàs reconeixement de l’esforç personal, que estan entre els nivells més baixos d’Europa –si donem per bons els resultats de l’informe–, són dos trets de la societat espanyola que obliguen a una seriosa reflexió política i social.

7-IV-13, lavanguardia

La Fundación BBVA presenta los primeros resultados del Estudio Values and Worldviews, que examina un amplio conjunto de percepciones, actitudes y valores centrales de los ciudadanos de 10 países europeos. El estudio se ha estructurado en dos partes: esfera pública (política, economía), y plano privado (familia, religión, ética).

Área:
Economia y Sociedad
Fecha:
04-04-2013
Formato:
.PDF