el Poder Judicial demana parar els desnonaments i proposa reformes

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no vol quedar-se al marge de l'àmplia mobilització política i social contra l'actual règim jurídic dels desnonaments, encara que en les últimes setmanes va mostrar alguns titubejos davant la rellevància dels grans interessos en joc en la matèria. Com a mostra d'aquest canvi d'estratègia a favor d'una revisió de les lleis vigents, el vicepresident del CGPJ, Fernando de Rosa, va dir ahir que l'òrgan de govern dels jutges creu que ha de canviar-se la llei hipotecària per fer front a les seves “disfuncions”.

De Rosa es va manifestar en aquests termes al començament de la reunió dels jutges degans de les principals ciutats espanyoles, que té previst aprovar una declaració sobre el problema dels desnonaments des d'una doble perspectiva, l'obsolescència de la legislació i les injustícies al fet que porta la seva estricta aplicació. Assisteixen a aquest cim de degans a Barcelona 47 jutges que comparteixen els resultats negatius de l'experiència de l'aplicació quotidiana d'aquestes lleis.

El vicepresident del CGPJ va admetre que existeix una “problemàtica social” complexa que es deriva de les execucions hipotecàries, que es produeixen quan el deutor deixa de pagar tres o quatre mensualitats seguides del préstec hipotecari que va rebre. Hi ha diversos centenars de casos diaris en tota Espanya i, segons De Rosa, l'experiència dels jutges ha posat en relleu que la llei hipotecària està generant “disfuncions” de tot tipus.

La preocupació del poder judicial és complir la seva labor sense quedar-se enrere, però també sense excessos. La cúpula judicial vol cuidar el llenguatge i que allò que es digui des de l'àmbit de la justícia sobre els desnonaments no interfereixi la tasca d'altres instàncies i institucions. De Rosa ho va expressar ahir com una obligada cautela per la necessitat d'actuar amb “respecte al poder executiu” i a les resolucions dels jutges, que amb freqüència han d'aplicar una legislació en la qual ja no creuen. De Rosa es va mostrar a favor que la judicatura faci propostes i debati “en profunditat” el problema social dels desnonaments, però va subratllar que la llei “no pot ser substituïda per les iniciatives particulars” d'un o diversos magistrats i que mentre una norma estigui vigent s'ha de “aplicar”, agradi o no.

“No ens correspon la tasca del legislador”, va afirmar el vicepresident del CGPJ, la frase del qual va sonar a advertiment, perquè des de diferents esferes de la judicatura hi ha veus a favor de trencar barreres i assumir un paper de lideratge contra les injustícies. De Rosa es va comprometre al fet que les propostes que s'elaborin des d'àmbits judicials siguin transmeses al Govern i al Parlament, encara que el Consell es va negar a assumir recentment un informe que va ser elaborat per sis jutges sobre aquesta matèria.

6-XI-12, J.M. Bonet, lavanguardia

La reunió de jutges degans que ha servit per sensibilitzar a la cúpula judicial enfront del problema dels desnonaments es va a desenvolupar amb un fons de conflictes que fa que la judicatura senti ara amb més cruesa que mai els efectes de la crisi. Primer, pel propi problema de la legislació hipotecària i la frustració que produeix en molts jutges haver d'aplicar-la malgrat els seus efectes òbviament injusts per a molts ciutadans que pateixen durament la crisi. Però, a més, perquè els propis jutges estan mobilitzats contra les retallades que els afecten i els plans del Govern per rebaixar el pes del propi Poder Judicial.

6-XI-12, lavanguardia

Aquestes són les reformes que proposen els jutges:

1. Determinar el concepte de “deutor hipotecari de bona fe” per aplicar mesures excepcionals que han de centrar-se en els supòsits en què l'execució hipotecària es refereixi a l'habitatge habitual o a locals de negoci, en entendre que han de ser objecte d'una especial protecció.
2. Flexibilitzar els estrictes requisits que estableix la llei per acollir-se al codi de bones pràctiques, elevant el llindar d'exclusió.
3. Prohibir interessos superiors en 2,5 vegades l'interès legal dels diners en cas de descobert.
4. Establir un règim especial en el cas d'execució de préstecs hipotecaris quan es refereixin a l'habitatge habitual o als locals de negoci.
5. Modificar el procediment d'execució hipotecària, ja que es tracta d'un privilegi dels bancs per a una tutela judicial reforçada, que va sorgir a principis del segle passat en un context “que gens té a veure amb la situació de crisi actual”. El canvi de procés es proposa perquè en l'actual “el deutor pràcticament gens pot al·legar o oposar”. Es tracta que el deutor disposi “d'un catàleg de motius d'oposició a l'execució”.
6. Atribució de facultats al jutge perquè pugui acordar moratòries deixant transitòriament el pagament de les quotes hipotecàries en cas que concorrin circumstàncies excepcionals, com es preveuen en la legislació de les vendes a terminis de béns mobles. Aquestes normes autoritzen al jutge a concedir una moratòria quant al pagament de les quotes “amb caràcter excepcional i per justes causes benvolgudes discrecionalment, tals com a desgràcies familiars, atur, accidents de treball, llarga malaltia o altres infortunis”.

7-XI-12, lavanguardia