breu història en titulars

-breve historia en titulares
-breu història en titulars
-la storia del Partito Radicale (en pillole)


BREU HISTÒRIA EN TITULARS

1967: el Partit Radical convoca una movilització extraordinària declarant el 1967 "any anticlerical"

1970: gràcies a la campanya de pressió radical (iniciada el 1965) el Parlament aprova la llei que permet el divorci, llei Baslini-Fortuna.

Neix el Moviment d'Alliberament de la Dona, federat al Partit Radical, amb l'objectiu d'emancipar el paper social i polític de les dones. Una de les batalles principals del MLD serà el de la legalització de l'avortament.

1972: a continuació de la detenció per objecció de consciència del secretari del Partit Radical Roberto Cicciomessere i d'una llarga vaga de fam de Marco Pannella el Parlament aprova la llei sobre l'objecció de consciència.

El Partit Radical obre les seves seus al primer moviment polític pels drets dels homosexuals, el FUORI! (Front unitari homosexual per la llibertat sexual)

1974: es celebra el primer referéndum de la República. Els italians s'expressen per gran majoria en favor del divorci.

1975: el secretari del Partit Radical Gianfranco Spadaccia, la secretaria del Centre Italià (per a) esterilitzacions i avortament Adele Faccio i la militant radical Emma Bonino són detinguts per haver practicat avortaments autoincriminant-se davant les autoritats policials. L'autoincriminació és un dels instruments de la desobediència civil, una técnica de lluita no-violenta practicada ja per Gandhi i Martin Luther King per a evidenciar la injustícia de la llei violada. Gràcies al reclam de les detencions, els radicals junt al setmanari L’Espresso recullen més de 800 mil signatures per a convocar el referéndum sobre l'avortament.

Sempre per un acte de desobediència civil, Pannella es detingut per haver fumat públicament un porro.

1976: els radicals entren per primera vegada al Parlament.

1977: Radio Radicale decidiex de proveïr un servei públic transmetent les sessions del Parlament.

1978: es celebren dos referéndums radicals. Pannella, Bonino i altres dos exponents radicals es presenten a la televisió emmordassats, restant en silenci total durant 20 minuts per a denunciar la censura patida per part de la RAI.

1980: s'inicia la batalla radical "contra l'extermini per fam en el món". Pannella demanda al govern italià l'augment dels fons destinats als països en desenvolupament per a salvar milions de vides humanes.

1983: els radicals es presenten a les eleccions només per a denunciar la il.legalitat de les institucions i la partitocràcia. A les tribunes televisives conviden als ciutadans a anul.lar la papereta o votar en blanc.

1984: els radicals presenten com a cap de llista a Enzo Tortora, el conegut presentador televissiu empresonat en base a acusacions que després es revelaran falses. Els radicals el presenten com a candidat per a denunciar l'ús indegut de la presó preventiva, que de fet condemnà a presó a un ciutadà abans que fos declarat culpable en un procés.

1986: els radicals guanyen cinc referéndums sobre l'energia nuclear i sobre la justícia.

1988: neix el Partit Radical Transnacional. No pot presentar-se a les eleccions i decideix donar-se objectius mundials: en el mateix dia a la mateixa hora havia de fer possible la presentació en varis parlaments del món de les mateixes propostes de reforma. Com governar la globalització, amb 20 anys d'avançament.

1993: els radicals viuen els referéndums sobre el (sistema electoral) majoritari, sobre el medi ambient, contra la financiació pública dels partits i sobre la despenalització del consum personal de drogues toves. El Parlament traicionarà el vot dels ciutadans aprobant una nova llei electoral que manté el 25% dels vots atribuïts pel sistema proporcional partitocràtic, impedint el bipartidisme anglossaxó.

1994: els radicals es presenten sols a les eleccions, però en 7 col.legis Berlusconi decideix recolçar als candidats radicals en base al projecte d'un gran "partit liberal de masses". El pacte estipulat després de les eleccions entre Pannella i Berlusconi preveu: reforma ‘majoritària’ del sistema electoral, elecció directa del president de la república, política antiprohibicionista de reducció del dany en drogues, institució de la Cort Penal Internacional, defensa dels drets humans del poble tibetà oprimit per l'ocupació militar xinesa. Berlusconi no respectarà cap dels compromisos adquirits. Per aquesta raó els radicals es presentaran a totes les següents eleccions en contraposició tant al centredreta com al centreesquerra.

1995-1997: Pannella i altres decenes de militants i dirigents radicals distribueixen públicament haixix fent-se detenir. Alguns procesos encara estan en curs.

1999: segons tots els sondejos la majoria absoluta dels italians voldri Emma Bonino presidenta de la República. Els actuals partits preferiran Ciampi. A les eleccions la Llista Bonino aconseguirà el 8,6% dels vots, posicionant-se com a quart partit italià en vots. S'inicia la campanya del referéndum per l'"alliberament del treball i l'empresa" dels vincles burocràtics, assistencialistes i sindicatocràtics.

2001: els radicals presenten com a candidat cap de llista a Luca Coscioni, un malalt d'esclerosi lateral amiotrófica, una enfermetat que l'immobilitza sobre una cadira de rodes i no el permet parlar si no és amb un sintetitzador vocal unit al seu ordinador. La investigació amb cél.lules estaminals embrionàries podria curar la seva enfermetat així com les de 10 milions de malalts només a Itàlia. Però per l'oposició de l'Esglèsia i els partits clericals la investigació sobre els embrions (també els congelats a les clíniques d'inseminació artificial destinats en tot cas a ésser rebutjats) és prohibida a Itàlia. Luca Coscioni es presenta com a candidat per a dur al Parlament i a tot el país l'estandart de la llibertat d'investigació científica, de cura i de consciència. Els medis de comunicació italians, més que no pas la seva enfermetat, le impedeixen de parlar.

2002: pel respecte de la Constitució (plenum de la Cambra i la Cort constitucional) Marco Pannella realitza dues vagues de set. Per a sobreviure beurà “el fruit del seu cos" davant les càmares de televisió.

2003: la majoria absoluta dels parlamentaris italians recolça la proposta de Marco Pannella per a evitar la guerra a l'Iraq, denominada "Iraq lliure" El projecte preveu la oferta de l'exili i un procés just per a Saddam Hussein i una administració transitòria de l'ONU pel pas a la democràcia del país.

2003-2004: Marco Pannella realitza repetides vagues de fam per a retornar al president de la República la titularitat del poder de gràcia, en pro de la sol.lució del “cas Sofri".

2004: Emma Bonino, que s'ha traslladat a El Caire per a estudiar àrab des de fa dos anys i des d'on s'ocupa del tema de les mutilacions genitals femenines i de la causa dels dissidents demòcrates àrabs, promou la conferència de Sana'a sobre la Cort Penal Internacional, la democràcia i el paper de la societat civil en el món islàmic. Participen a la conferència representants de més de 30 països àrabs. La cerimònia d'obertura és transmesa en directe per Al Jazeera.


BREVE HISTORIA EN TITULARES

1967: El Partido radical convoca una movilización extraordinaria declarando el 1967 "año anticlerical"

1970: Gracias a la campaña de presión radical (iniciada en el 1965) el Parlamento aprueba la ley que permite el divorcio, ley Baslini-Fortuna.

Nace el Movimiento de Liberación de la Mujer, confederado al Partido radical, con el objetivo de emancipar el papel social y político de las mujeres. Una de las batallas principales del MLD será el de la legalización del aborto.

1972: A continuación de la detención por objeción de conciencia del secretario del Partido Radical Roberto Cicciomessere y de una larga huelga del hambre de Marco Pannella el Parlamento aprueba la ley sobre la objeción de conciencia.

El Partido Radical abre sus sedes al primer movimiento político por los derechos de los homosexuales, el FUORI! (Frente unitario homosexual por la libertad sexual)

1974: se celebra el primer referéndum de la República. Los italianos se expresan por gran mayoría en favor del divorcio.

1975: el secretario del Partido radical Gianfranco Spadaccia, la secretaria del Centro Italiano (para) esterilizaciones y aborto Adele Faccio y el militante radical Emma Bonino son detenidos por haber practicado abortos autoincriminándose ante las autoridades de policía. La autoincriminación es uno de los instrumentos de la desobediencia civil, una técnica de lucha nonviolenta practicada ya por Gandhi y Martin Luther King para evidenciar la injusticia de la ley violada. Gracias al reclamo de las detenciones, los radicales junto al semanario L’Espresso recogen más de 800 mil firmas para convocar el referéndum sobre el aborto.

Siempre por un acto de desobediencia civil, Pannella es detenido para haber fumado públicamente un porro.

1976: los radicales entran por primera vez en Parlamento.

1977: Radio Radicale decide proveer un servicio público transmitiendo las sesiones del Parlamento.

1978: se celebran 2 referéndums radicales. Pannella, Bonino y otros dos exponentes radicales se presentan en televisión amordazados, quedando en silencio total durante 20 minutos para denunciar la censura padecida de parte de la RAI.

1980: Inicia la batalla radical "contra el exterminio por hambre en el mundo". Pannella demanda al gobierno italiano el aumento de los fondos destinados a los países en desarrollo para salvar millones de vidas humanas.

1983: los radicales se presentan a las elecciones sólo para denunciar la ilegalidad de las instituciones y la partitocracia. En las tribunas televisivas invitan a los ciudadanos a anular la papeleta o votar en blanco.

1984: los radicales presentan como cabeza de lista a Enzo Tortora, el conocido presentador televisivo encarcelado sobre la base de acusaciones que luego se revelarán falsas. Los radicales lo presentan como candidato para denunciar el empleo inapropiado de la prisión preventiva, que de hecho condenó a prisión a un ciudadano antes que fuera declarado culpable en un proceso.

1986: los radicales vencen 5 referéndums sobre lo nuclear y sobre la justicia.

1988: nace el Partido Radical Transnacional. No puede presentarse a las elecciones y decide darse objetivos mundiales: en el mismo día a la misma hora tenía que hacer posible la presentación en varios parlamentos del mundo de las mismas propuestas de reforma. Como gobernar la globalización, con 20 años de adelanto.

1993: los radicales viven los referéndums sobre el (sistema electoral) mayoritario, sobre el medio ambiente, contra la financiación pública de los partidos y sobre la despenalización del consumo personal de drogas blandas. El Parlamento traicionará el voto de los ciudadanos aprobando una nueva ley electoral que mantiene el 25% de los votos atribuidos por el sistema proporcional partitocrático, impidiendo el bipartidismo anglosajón.

1994: los radicales se presentan solos a las elecciones, pero en 7 colegios Berlusconi decide apoyar a los candidatos radicales en base al proyecto de un gran "partido liberal de masas". El pacto estipulado después de las elecciones entre Pannella y Berlusconi prevee: reforma ‘mayoritaria’ del sistema electoral, elección directa del presidente de la república, política antiprohibicionista de reducción del daño en drogas, institución de la Corte Penal Internacional, defensa de los derechos humanos del pueblo tibetano oprimida por la ocupación militar china. Berlusconi no respetará ninguno de los compromisos adquiridos. Por esta razón los radicales se presentarán a todas las siguientes elecciones en contraposición tanto al centroderecha como al centroizquierda.

1995-1997: Pannella y otras decenas de militantes y dirigentes radicales distribuyen públicamente hashish haciéndose detener. Algunos procesos todavía están en curso.

1999: Según todos los sondeos la mayoría absoluta de los italianos querría a Emma Bonino presidente de la República. Los actuales partidos preferirán a Ciampi. En las elecciones la Lista Bonino conseguirá el 8,6% de los votos, posicionándose como cuarto partido italiano en votos. Se inicia la campaña del referéndum por la "liberación del trabajo y la empresa" de los vínculos burocráticos, asistencialistas y sindicatocráticos.

2001: los radicales presentan como candidato cabeza de lista a Luca Coscioni, un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que le inmoviliza sobre una silla de ruedas y no le permite hablar si no es con un sintetizador vocal unido a su ordenador. La investigación con células estaminales embrionarias podría curar su enfermedad así como las de 10 millones de enfermos, sólo en Italia. Pero por la oposición de la Iglesia y los partidos clericales la investigación sobre los embriones (también los congelados en las clínicas de inseminación artificial destinados en todo caso a ser desechados) es prohibida en Italia. Luca Coscioni se presenta como candidato para llevar al Parlamento y en el todo el país el estandarte de la libertad de investigación científica, de cura y de conciencia. Los medios de comunicación italianos, más aún que su enfermedad, le impiden hablar.

2002: por el respeto de la Constitución (plenum de la Cámara y la Corte constitucional) Marco Pannella realiza dos huelgas de sed. Para sobrevivir beberá “el fruto de su cuerpo" ante las cámaras de televisión.

2003: La mayoría absoluta de los parlamentarios italianos apoya la propuesta de Marco Pannella para evitar la guerra en Irak, denominada "Iraq libre" El proyecto prevee la oferta del destierro y un proceso justo para Saddam Hussein y una administración transitoria de la ONU para el paso a la democracia del país.

2003-2004: Marco Pannella realiza repetidas huelgas del hambre para devolverle al presidente de la República la titularidad del poder de gracia, en pro de la solución del “caso Sofri".

2004: Emma Bonino, que se ha trasladado a El Cairo para estudiar árabe desde hace 2 años y desde donde se ocupa del tema de las mutilaciones genitales femeninas y de la cause de los disidentes demócratas árabes, promueve la conferencia de Sana'a sobre la Corte Penal Internacional, la democracia y el papel de la sociedad civil en el mundo islámico. Participan en la conferencia representantes de más de 30 países árabes. La ceremonia de abertura es transmitida en directo por Al Jazeera.

 

LA STORIA DEL PARTITO RADICALE (in pillole)
Non rivista dai protagonisti

1967: Il Partito radicale convoca una mobilitazione straordinaria dichiarando il 1967 "Anno anticlericale"

1970: Grazie alla campagna di pressione radicale (iniziata nel 1965) il Parlamento approva la legge che consente il divorzio (legge Baslini-Fortuna).

Nasce il Movimento di Liberazione della Donna, federato al Partito radicale, con l'obiettivo di emancipare il ruolo sociale e politico delle donne. Una delle battaglie principali dell'MLD sarà quella per la legalizzazione dell'aborto.

1972: A seguito dell'arresto per obiezione di coscienza del segretario del Partito radicale Roberto Cicciomessere e di un lungo sciopero della fame di Marco Pannella il Parlamento approva la legge sull'obiezione di coscienza.

Il Partito radicale apre le sue sedi al primo movimento politico per i diritti degli omosessuali, il FUORI! (Fronte unitario omosessuali per la libertà sessuale)

1974: Si tiene il primo referendum della Repubblica. Gli italiani si esprimono a grande maggioranza in favore del divorzio.

1975: Il segretario del Partito radicale Gianfranco Spadaccia, la segretaria del Centro italiano sterilizzazioni e aborto Adele Faccio e la militante radicale Emma Bonino vengono arrestati per aver praticato aborti autodenunciandosi alle autorità di polizia. L'autodenuncia è uno degli strumenti della disobbedienza civile, una tecnica di lotta nonviolenta praticata già da Gandhi e da Martin Luther King al fine di evidenziare l'ingiustizia della legge violata. Grazie al richiamo degli arresti, i radicali insieme al settimanale L'Espresso raccolgono oltre 800 mila firme per indire il referendum sull'aborto.

Sempre per un atto di disobbedienza civile, Pannella viene arrestato per aver fumato pubblicamente uno spinello.

1976: I radicali entrano per la prima volta in Parlamento.

1977: Radio Radicale decide di fornire un servizio pubblico trasmettendo le sedute del Parlamento.

1978: Si tengono 2 referendum radicali. Pannella, Bonino e altri due esponenti radicali si presentano in televisione imbavagliati, restando in silenzio totale per 20 minuti per denunciare la censura subita da parte della Rai.

1980: Inizia la battaglia radicale "contro lo sterminio per fame nel mondo". Pannella chiede al governo italiano l'aumento dei fondi destinati ai paesi in via di sviluppo per salvare milioni di vite umane.

1983: I radicali si presentano alle elezioni solo per denunciare l'illegalità delle istituzioni e la partitocrazia. Nelle tribune televisive invitano i cittadini ad annullare la scheda o votare scheda bianca.

1984: I radicali presentano come capolista Enzo Tortora, il noto presentatore televisivo imprigionato sulla base di accuse che poi si riveleranno false. I radicali lo candidano per denunciare l'utilizzo improprio della carcerazione preventiva, che di fatto condannava al carcere un cittadino prima che fosse dichiarato colpevole da una processo.

1986: I radicali vincono 5 referendum sul nucleare e sulla giustizia.

1988: Nasce il Partito radicale transnazionale. Non può presentarsi alle elezioni e decide di darsi obiettivi mondiali: nello stesso giorno alla stessa ora doveva rendere possibile la presentazione in vari parlamenti del mondo delle stesse proposte di riforma. Come governare la globalizzazione, pre-vista 20 anni prima.

1993: I radicali vivono i referendum sul maggioritario, sull'ambiente, contro il finanziamento pubblico dei partiti, e sulla depenalizzazione del consumo personale di droghe leggere. Il Parlamento tradirà il voto dei cittadini approvando una nuova legge elettorale che mantiene il 25% dei attribuiti tramite il sistema proporzionale partitocratico, impedendo il bipartitismo anglosassone.

1994: I radicali si presentano da soli alle elezioni, ma in 7 collegi Berlusconi decide di appoggiare i candidati radicali sulla base del progetto di un grande "partito liberale di massa". Il patto stipulato dopo le elezioni tra Pannella e Berlusconi prevede: riforma maggioritaria del sistema elettorale, elezione diretta del presidente della repubblica, politiche antiproibizioniste di riduzione del danno sulla droga, istituzione del tribunale penale internazionale, difesa dei diritti umani del popolo tibetano oppresso dall'occupazione militare cinese. Berlusconi non rispetterà nessuno degli impegni presi. E' per questo che i radicali a tutte le elezioni successive si presenteranno in contrapposizione sia al centrodestra che al centrosinistra.

1995-1997: Pannella e altre decine di militanti e dirigenti radicali distribuiscono pubblicamente hashish facendosi arrestare. Alcuni processi sono ancora in corso.

1999: Secondo tutti i sondaggi la maggioranza assoluta degli italiani vorrebbe Emma Bonino presidente della Repubblica. Gli attuali partiti le preferiranno Ciampi. Alle elezioni la Lista Bonino otterrà l'8,6% dei vori, posizionandosi come quarto partito italiano per consensi. Parte la campagna referendaria per la "liberazione del lavoro e dell'impresa" dai vincoli burocratici, assistenzialisti e sindacatocratici.

2001: I radicali candidano come capolista Luca Coscioni, un malato di sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che lo immobilizza su una sedia a rotelle e non gli consente di parlare se non un sintetizzatore vocale collegato al suo computer. La ricerca sulle cellule staminali embrionali potrebbe curare la sua malattia così come quella di 10 milioni di malati, solo in Italia. Ma per l'opposizione della Chiesa e dei partiti clericali la ricerca sugli embrioni (anche quelli congelati nelle cliniche dell'inseminazione artificiale destinati comunque ad essere buttati) in Italia è vietata. Luca Coscioni si candida per portare in Parlamento e nel Paese il vessillo della libertà di ricerca scientifica, di cura e di coscienza. I media italiani, più ancora della sua malattia, gli impediscono di parlare.

2002: Per il rispetto della costituzione (plenum della Camera e della Corte costituzionale) Marco Pannella conduce due scioperi della sete. Per sopravvivere berrà "il frutto del suo corpo" di fronte alle telecamere.

2003: La maggioranza assoluta dei parlamentari italiani sostiene la proposta di Marco Pannella per evitare la guerra in Iraq, denominata "Iraq libero". Il progetto prevede l'offerta dell'esilio e di un giusto processo per Saddam Hussein e un'amministrazione transitoria dell'Onu per il passaggio alla democrazia del Paese.

2003-2004: Marco Pannella conduce ripetuti scioperi della fame per restituire al presidente della Repubblica la titolarità del potere di grazia, a partire dalla soluzione del "caso Sofri".

2004: Emma Bonino, che si è trasferita al Cairo per studiare l'arabo da ormai 2 anni e da dove si occupa delle mutilazioni genitali femminili e dei dissidenti democratici arabi, è promotrice della conferenza di Sana'a sulla Corte Penale internazionale, la democrazia e il ruolo della società civile nel mondo islamico. Alla conferenza partecipano i delegati di più di 30 paesi arabi. La cerimonia di apertura viene trasmessa in diretta da Al Jazeera.