Morat˛ria Universal ONU Pena de Mort

18-XII-2007
l´Assemblea General de l´ONU recolza la
Moratòria Universal sobre la Pena de Mort
per 104 vots a favor, 54 en contra i 29 abstencions

-document síntesi situació i expectatives de la campanya a juny-2007

-dossier de la campanya del Partit Radical i HandsOffCain, des de 1994, les primeres batalles a Nova York, Ginebra, Brusel.les, la gran ofensiva italiana 2006/7, les perspectives a l´Assemblea General, les postures dels actors europeus...
-annex1: les votacions a la Comissió ONU pels Drets Humans de Ginebra, 1997/2005
-annex2: list of countries that co-sponsored the moratorium resolution at the UNCHR in Geneva 1997/2005
-annex3: les votacions dels Estats sobre la Ressolució de Ginebra
-annex4: Estats cosponsoritzants no membres de la Comissió
-annex5: la petició davant l´Assemblea General, 19-XII-06
-annex6: la postura dels Estats membres de l´ONU a 15-V-07 

-el completíssim dossier de HandsOffCain III-07, pdf

-la actualitat diària al Noticiari Pena de Mort al món 
- veure també a ips notíciesPER UNA MORATÒRIA UNIVERSAL ONU SOBRE LA PENA DE MORT


Crida a la comunitat internacional
-texte al final d´aquesta pàgina-
que pots signar aquíweb de l´associació radical temática, Nessuno Tocchi Caino/Hands Off Cain
 

Pàgina especial a


 


Emma Bonino on the electric chair during radical demonstration against death penalty.


 crida/llamamiento/appello

NINGÚ TOQUI CAÏM/HANDS OFF CAIN

CRIDA A LES NACIONS UNIDES PER UNA MORATÒRIA UNIVERSAL DE LA PENA DE MORT

Al Secretari General de les Nacions Unides

Nosaltres, els sotasignants, pensem que la humanitat ha d´anar endavant, i l´abolició de la pena de mort no és només una necessitat de l´individu, la consolidació ulterior de llur esfera d´inviolabilitat, sinó cada cop més una necessitat històrica i universal, el punt d´arribada de la nostra época, el punt de trobada de civilitzacions diferents.

"Ninigú toqui Caín", està escrit al Llibre i aquest antic imperatiu vol dir per a nosaltres que l´Estat no pot disposar de la vida dels seus ciutadans. Front a una criminalitat que colpeja a tothom de manera intolerable, són molts qui es plantejen mantenir o reintroduïr la pena capital, però d´aquesta manera el profund sentit de la justícia que els anima condueix a una mala resposta.

L´abolició de la pena de mort és cada vegada més un punt de vista també de la comunitat internacional. La Comissió pels Drets Humans de les Nacions Unides, el 24 abril de 2003, per setè any consecutiu, ha establert que l´abolició de la pena de mort "contribueix a la consolidació de la dignitat humana i al progrés dels drets de l´home", i ha demanat, aquest any, als Estats que la mantenen "l´abolir la pena de mort introduïnt mentre tant una moratòria de les execucions."

Els Tribunals instituïts pel Consell de Seguritat de les Nacions Unides per a jutjar el genocidi, la violació ètnica, les fosses comunes y altres greus crims comesos a l´exJugoslàvia i Ruanda i el mateix Estatut del Tribunal internacional permanent per als crims contra la humanitat, exclouen tots ells el recurs a la pena capital. Mentre que està prevista, dins d´alguns Estats, per a crims infinitament menys greus.

Nosaltres, els sotasignants, demanem a les Nacions Unides de lliurar a la comunitat internacional d´aquest anacronisme i d´instituïr una moratòria universal de les execucions, en vista de la complerta abolició de la pena de mort.

Després de l´abolició de l´esclavatge i la interdicció de la tortura, el dret a no ésser morts a causa d´una mesura judicial pot ser un altre comú denominador, una nova i irreductible dimensió de l´ésser humà que fa de tots nosaltres una única comunitat.
 


NADIE TOQUE A CAÍN/HANDS OFF CAIN

LLAMAMIENTO A LAS NACIONES UNIDAS POR UNA MORATORIA UNIVERSAL DE LA PENA DE MUERTE

Al Secretario General de las Naciones Unidas

Nosotros, los abajo firmantes, pensamos que la humanidad tiene que ir adelante, y la abolición de la pena de muerte no es sólo una necesidad del individuo, la consolidación ulterior de su esfera de inviolabilidad, sino cada vez más una necesidad histórica y universal, el punto de llegada de nuestra época, el punto de encuentro de civilizaciones diferentes.

"Nadie toque a Caín", está escrito en el Libro y este antiguo imperativo quiere decir para nosotros que el Estado no puede disponer de la vida de sus ciudadanos. Frente a una criminalidad que golpea a todos de manera intolerable, son muchos los que se plantean mantener o reintroducir la pena capital, pero de esta manera el profundo sentido de la justicia que les anima conduce a una mala respuesta.

La abolición de la pena de muerte es cada vez más un punto de vista también de la comunidad internacional. La Comisión por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 24 abril del 2003, por séptimo año consecutivo, ha establecido que la abolición de la pena de muerte "contribuye a la consolidación de la dignidad humana y al progreso de los derechos al hombre", y ha pedido, este año, a los Estados que la mantienen el "abolir la pena de muerte introduciendo mientras tanto una moratoria de las ejecuciones."

Los Tribunales instituidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para juzgar el genocidio, la violación étnica, las fosas comúnes y otros graves crímenes cometidos en exYugoslavia y Ruanda y el mismo Estatuto del Tribunal internacional permanente para los crímenes contra la humanidad, excluyen todos el recurso a la pena capital. Mientras está prevista, dentro de algunos Estados, para crímenes infinitamente menos graves.

Nosotros, los abajo firmantes, pedimos a las Naciones Unidas de librar a la comunidad internacional de este anacronismo y de instituir una moratoria universal de las ejecuciones, en vista de la completa abolición de la pena de muerte.

Después de la abolición de la esclavitud y la interdicción de la tortura, el derecho a no ser muertos a causa de una medida judicial puede ser otro común denominador, una nueva e irreducible dimensión del ser humano que hace de todos nosotros una única comunidad.NESSUNO TOCCHI CAINO/HANDS OFF CAIN

APPELLO ALLE NAZIONI UNITE PER UNA MORATORIA DELLE ESECUZIONI

Al Segretario Generale delle Nazioni Unite

Noi, sottoscritti, pensiamo che l´umanità deve andare avanti, e l´abolizione della pena di morte non è solo una necessità dell´individuo, il rafforzamento ulteriore della sua sfera di inviolabilità, ma sempre più una necessità storica e universale, il punto di approdo della nostra epoca, il punto di incontro di civiltà diverse.

"Nessuno tocchi Caino", è scritto nel Libro, e questo antico imperativo per noi vuol dire che lo Stato non può disporre della vita dei suoi cittadini. Di fronte ad una criminalità che colpisce tutti in maniera intollerabile, sono molti a chiedere di mantenere o di reintrodurre la pena capitale, ma in questo modo il profondo senso di giustizia che li anima è mal riposto.

L´abolizione della pena di morte è sempre più un punto di vista anche della comunità internazionale. La Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, il 24 aprile del 2003, per il settimo anno consecutivo, ha stabilito che l´abolizione della pena di morte "contribuisce al rafforzamento della dignità umana e al progresso dei diritti dell´uomo", ed ha chiesto, quest´anno, agli Stati mantenitori di "abolire la pena di morte introducendo nel frattempo una moratoria delle esecuzioni".

I Tribunali istituiti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per giudicare il genocidio, lo stupro etnico, le fosse comuni ed altri gravi crimini commessi nella ex Jugoslavia e in Ruanda e lo stesso Statuto del Tribunale internazionale permanente per i crimini contro l´umanità, escludono tutti il ricorso alla pena capitale. Mentre essa è prevista, all´interno di alcuni Stati, per reati infinitamente meno gravi.

Noi, sottoscritti, chiediamo alle Nazioni Unite di liberare la Comunità internazionale da questo anacronismo e di istituire una moratoria universale delle esecuzioni, in vista della completa abolizione della pena di morte.

Dopo l´abolizione della schiavitù e l´interdizione della tortura, il diritto a non essere uccisi a seguito di una misura giudiziaria può essere un altro comune denominatore, una nuova e irriducibile dimensione dell´essere umano che fa di tutti noi un´unica comunità.


signa aquí

"Nous demandons aux autorités libyennes la libération immédiate de Christiana Malinova Valcheva, Valia Georgieva Cherveniashka, Nasia Stoitcheva Nenova, Valentina Manolova Siropulo, Snezhana Ivanova Dimitrova et Ashraf Ahmad Jum´a et l’abolition de la peine de mort." (signa clicant la imatge)

bandeaucongres


Pancarta

Vídeo: Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz (pulsa para ver el vídeo). audiovideo Shirin Ebadi, jurista iraniana Premi Nobel de la Pau 2003