de com la partitocrącia parasita el Nostre Diner

L´informe també assenyala que una dotzena de treballadors del Memorial Democràtic han rebut un complement addicional en la nòmina en el 2009 no recollit en el conveni aplicable i que no consten com a aprovats per la Junta de Govern ni en el contracte temporal vigent. Tampoc compten amb l´informe preceptiu del departament encarregat de la funció pública ni de la Conselleria d´Economia. Dels 43.665 euros totals, 26.668 corresponen a un sol treballador. Segons la Sindicatura, tampoc hi havia cap mecanisme de control de fitxatge del seu personal.

"Almenys de forma indiciaria, es poden haver produït conductes irregulars que podrien comportar responsabilitats penals". Així de taxatiu es manifesta la Sindicatura de Comptes en el seu informe sobre l´exercici 2009 del Programa 131, Participació Ciutadana i Qualitat Democràtica, sota l´adreça de Joan Saura en la Conselleria d´Interior, Relacions Institucionals i Participació durant el segon tripartit.

L´informe de la Sindicatura, del que és autora la síndica Emma Balseiro, va ser aprovat en ple el 27 de setembre amb dos vots particulars, els de els síndics Enric Genescà i Andreu Morillas, tots dos proposats pel PSC, que no consideren que hi hagi indicis suficients per traslladar l´informe a la Fiscalia. No obstant això, la Conselleria de Governació, que dirigeix la vicepresidenta Joana Ortega, de qui depèn el Memorial Democràtic, ja està avaluant què actuacions jurídiques s´han de dur a terme davant els fets constatats, segons consta en les al·legacions.
Segons l´informe, la direcció general de la Memòria Democràtica va comptar amb els serveis de l´empresa STOA en els exercicis 2008 i 2009, que va participar en diverses fases del lliurament de subvencions públiques. A saber: l´empresa col·laborava en l´assessorament de l´elaboració de les bases i les convocatòries (pel que va percebre 183.000 €), valorava les sol·licituds dels potencials beneficiaris (12.000 €) i assessorava i licitava en els procediments de contractació alhora que executava alguns dels projectes. Consta que la pròpia empresa assessora va ser l´adjudicatària de quatre projectes que es va abstenir de valorar, segons el Memorial Democràtic. L´informe assenyala que l´empresa també va participar en les convocatòries 2009-2010 amb un contracte d´assistència i assessoria del Pla d´Actuació dels Espais de la Memòria de Catalunya (361.000 €) .

Segons la Sindicatura, l´empresa ha estat implicada en tots els projectes de la direcció general des de l´inici del Pla d´Acció "en totes les seves fases d´actuació, tant des de l´àmbit de la Generalitat, com dels ens locals que presentaven projectes en les convocatòries de subvencions". Pel que "va continuar sent assessora i adjudicatària en projectes subvecionados en aquests exercicis". A pesar que "no hi hagi constància de l´existència de cap contracte que emparés la intervenció d´aquesta empresa en la fase de concessió de les subvencions".

La Sindicatura assenyala a més que dels quatre tècnics de l´àrea de patrimoni memorial que depenien del coordinador de Espais de Memòria, tres provenen de la citada empresa. Així, i tenint en compte el procés d´adjudicació de subvencions en quatre fases (redacció de bases, valoració de projectes, assessorament als ens locals i realització del projecte) l´empresa assessora s´encarregava del primer i l´últim pas, mentre que els citats tècnics, a partir de juliol del 2009, s´encarreguen dels dos passos intermedis. L´informe de la Sindicatura indica que "en la incorporació els tres tècnics que havien treballat per a l´empresa assessora es podria haver incorregut en les causes d´abstenció tipificades" en la llei corresponent.

En una subvenció al consell comarcal de la Segarra en els biennis 2008-2009 i 2009-2010 es va donar el cas que les tres ofertes presentades (el mínim quan la subvenció és de més 30.000 euros i el material de subministrament de més de 12.000) eren, segons constata la Sindicatura, "l´empresa assessora i dues empreses vinculades a aquesta". Segons Governació, al febrer d´aquest any la consellería va iniciar el procediment de revocació parcial i reintegrament de la segona subvenció concedida al consell comarcal.

12-XI11, I. Garcia Pagan/F, Vivanco, lavanguardia