política educativa: el frenesí de la gallina escapçada

Amb la reforma del 4t d’ESO i el reforç del seu caràcter orientador s’incorporen al currículum noves assignatures optatives com la d’orientació professional i iniciativa emprenedora. A partir del curs 2012-2013, tots els alumnes de l’últim curs d’ESO podran escollir aquesta matèria “eminentment pràctica” que vol traslladar la figura de l’emprenedor a l’aula.

A l’hora de dissenyar el currículum d’aquesta nova assignatura, el Ministeri d’Educació ha optat per modular els continguts cap a l’adaptació del perfil de cada ciutadà al mercat. El departament d’Ángel Gabilondo justifica la implantació d’aquesta nova matèria, i assegura que des de l’ensenyament obligatori, els alumnes podran “descobrir el món laboral i la realitat d’algunes professions, avaluar i desenvolupar habilitats personals i socials, i prendre decisions sobre el seu futur de formació i/o ocupació des d’un coneixement més bo de la realitat”.

Una de les finalitats, expliquen al reial decret, és poder donar instruments per planificar una carrera professional i l’aprenentatge que es desenvoluparà al llarg de la vida. A més, han aprofitat per incloure en un dels blocs del currículum de l’assignatura conceptes bàsics econòmics i financers.

Els alumnes s’aproparan a la recerca d’ocupació (des de com es confecciona un currículum fins a què és una entrevista laboral) així com a les fases de creació d’una empresa (generació de la idea de negoci, definició del pla d’empresa).

Aquesta no és ni de lluny la primera iniciativa per transmetre l’esperit emprenedor als centres educatius. El que passava fins ara és que es feien mitjançant convenis i programes específics al marge de l’activitat curricular ordinària. Actitud Emprenedora n’és un exemple: “Aquest projecte social sense ànim de lucre i avalat per les cambres de comerç vol transmetre als instituts i a les universitats els valors essencials per aconseguir tenir èxit social”, explica el seu director, Andreu Linares. És a dir: “Autoconfiança, resistència a la frustració, creativitat, flexibilitat i adaptació al canvi, empatia, treball en equip, constància i mètode”.

Tot això, amb l’objectiu de “fer créixer l’individu i despertar aquesta actitud emprenedora des de l’escola”, assenyala Andreu Linares. Durant el curs escolar ofereixen de manera gratuïta un programa amb sessions presencials (una per cada valor) i una plataforma virtual on s’hi poden trobar tot tipus de recursos, destinada a estudiants de batxillerat, alumnes d’FP de grau mitjà i universitaris.

Comencen aquest mes de setembre a Andalusia, València i les Balears. A més han acordat amb la Generalitat de Catalunya obrir una convocatòria a tots els centres educatius perquè puguin sumar-s’hi l’últim quadrimestre del curs. L’objectiu és arribar els propers tres anys a uns 28.000 pares, 14.000 alumnes i 1.500 professors.

30-VII-11, A. R. de Paz, lavanguardia

La Consejería de Educación de Castilla y León, en manos del PP, ha anunciado una importante reforma educativa cuyo objetivo, según el consejero Juan José Mateos, es incrementar los niveles de exigencia en primaria, estimular a los mejores alumnos y potenciar la autoridad del profesorado, según informa Europa Press.

La Consejería de Educación fortalecerá la adquisición de las competencias básicas en las etapas obligatorias, de tal modo que los alumnos que no hayan alcanzado los niveles de exigencia no promocionarán a la ESO. Además se fomentarán las competencias lingüísticas, por lo que se introducirán en la primaria los exámenes orales y se recuperará de manera obligatoria el dictado y la exigencia de adecuados niveles de ejecución ortográfica y gramatical. En la ESO se diseñará un cuarto curso "auténticamente orientador" hacia el bachillerato o la FP; se contará con los estudiantes de educación en prácticas para la ejecución de medidas de refuerzo educativo y se pondrá en marcha un plan para reducir la tasa de abandono escolar temprano. Durante el primer año de legislatura, se aprobará el plan de autoridad del profesorado y se publicará un decreto de derechos y deberes de los alumnos.

30-VII-11, A. R. de Paz, lavanguardia