impune enverinament de lŽaire que respirem

La Comunitat de Madrid no demanarà a la UE una pròrroga per complir la directiva de qualitat de l’aire, malgrat que el Corredor de l’Henares depassa els límits d’emissions de diòxid de nitrogen (40 microg/m3 de mitjana anual). La seva consellera de Medi Ambient, María Isabel Mariño, va dir que la qualitat de l’aire de la regió “és excel·lent i que no es prendran mesures que perjudiquin l’activitat econòmica”.

Més d’una tercera part de la població espanyola (concretament, el 37%) viu en zones on la pol·lució supera els límits màxims establerts per la UE per a alguns contaminants de l’aire. Però que s’incompleixi la legalitat no està tenint conseqüències destacables, més enllà de l’expedient obert per la UE contra Espanya l’any 2009. Tanmateix, la brutícia de l’aire continua tenint un greu impacte sobre la salut. Causa set vegades més morts que els accidents de trànsit. Si féssim cas de les exigències més dures de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es podria dir que el 87% de la població espanyola pateix nivells de contaminació per sobre de les taxes recomanables.En total, 17,4 milions de persones viuen en zones on algun indicador de qualitat d’aire supera el llistó de la UE, segons l’informe elaborat per Ecologistes en Acció. El gruix dels afectats viu en zones metropolitanes, on el vehicle privat s’ha consolidat com a principal focus de pol·lució; tot i que les zones rurals allunyades dels centres també pateixen els efectes de l’ozó troposfèric (O3), un contaminant secundari que pot causar problemes respiratoris, irritació d’ulls i d’altres.Les dades de l’any passat confirmen que les àrees de Madrid i Barcelona superen el límit admissible d’emissions de diòxid de nitrogen (NO2), un dels principals contaminants produïts pels tubs d’escapament. El límit de les normes comunitàries són 40 microg/ m3 de NO2 de mitjana anual, mentre que a Madrid s’assoleixen els 44 microg/m3, a Barcelona els 40 microg/m3, i al Baix Llobregat, els 43 microg/m3. D’altra banda, la pol·lució per partícules en suspensió
(restes de males combustions dels cotxes, pols..) s’adequa en aquestes grans capitals als nivells que imposa la UE, però se situa clarament per damunt del que recomana l’OMS. Al Barcelonès, al Vallès, al Baix Llobregat, el 95% de les estacions de control supera els 20 microg/m3 de mitjana anual que proposa l’OMS (un llistó que es depassa també a Madrid). L’informe alerta a més de la greu incidència que causen les partícules en suspensió, amb uns efectes que preocupen els epidemiòlegs per les seves afeccions respiratòries i cardiovasculars.A Espanya, la pol.lució causa unes 16.000 morts prematures, un nombre set vegades superior a les morts per accidents de trànsit.

Els dos darrers anys s’ha apreciat una lleugera reducció de la contaminació, tot i que “es deu a raons conjunturals”: a la reducció de la mobilitat per la crisi, a un menor funcionament de les plantes tèrmiques (en guanyar pes les fonts renovables) i a una meteorologia inestable que afavoreix la dispersió dels contaminants. Ecologistes en Acció afirma que tot això passa “sense que les administracions estiguin adoptant les mesures necessàries per solucionar aquest seriós
problema de salut pública”, explica Francisco Segura.

Aquest expert destaca que la superació dels límits legals es repeteix de manera sistemàtica, amb la qual cosa Espanya pot patir una condemna del Tribunal de Luxemburg per incompliment de les normes europees.

La UE exigeix a les ciutats l’aplicació de plans de millora de la qualitat de l’aire, “però en molts casos no existeixen i en d’altres amb prou feines tenen efectivitat per la manca de voluntat política”, agrega Segura. El Ministeri de Medi Ambient tampoc no ha aprovat encara el pla estatal de millora de qualitat de l’aire que ha d’obrir les portes a tancar el trànsit en les zones d’atmosfera protegida als cotxes més vells i contaminants. “La principal via d’actuació per reduir la pol·lució és la disminució del trànsit motoritzat o la potenciació del transport públic”, diu Segura.

7-X/28-IX-11, efe/A. Cerrillo, lavanguardia