III Informe de l´Observatori de la Llengua Catalana

Text íntegre en català:
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Legislacio/Recull%20de%20normativa/Altres/cartaeur.pdf
Versió en espanyol:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR3_es.pdf
Versió en anglès:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR3_en.pdf

“La raó monolingüe d’Estat s’imposa antijurídicament als compromisos internacionals que configuren l’ordre públic europeu”

Tramesa a Estrasburg el tercer informe de l’Observatori de la Llengua Catalana sobre l’aplicació a l’Estat espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, en relació a la llengua catalana.

L’Observatori de la Llengua Catalana fou creat per iniciativa de setze entitats cíviquesi i culturals d’arreu dels països de llengua catalana, que volien fer un seguiment i una avaluació de la llengua catalana -amb la major solvència i rigor acadèmic possible- pel que fa tant al seu ús social com al marc legal en què es desenvolupa.

Cada tres anys, l’Estat espanyol ha d’enviar al Consell d’Europa un Informe sobre el compliment, per part de l’Estat, de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (o CELRM), un tractat d’abast europeu que va signar el 1992, i que va ratificar el 2001. El 30 de juliol de 2010 el govern de l’Estat va sotmetre el seu tercer informe a la
consideració del Consell d’Europa.

D’acord amb la Carta, els organismes o associacions legalment establerts en una part podran cridar l’atenció del Comitè d’Experts sobre qüestions relatives als compromisos presos per aquesta part en virtut de la Part III d’aquesta Carta. Amb aquesta documentació, i prèvia una visita a l’Estat per comprovar sobre el terreny el compliment de la Carta, el Comitè d’Experts podrà tenir en compte aquestes informacions en la preparació de l’informe preceptiu adreçat al Comitè de Ministres. Aquest informe contindrà en particular les propostes del Comitè d’Experts al Comitè de Ministres amb vista a la preparació, si escau, de recomanacions d’aquest darrer a una o diverses parts.

l’Observatori de la Llengua Catalana col·laborà activament en la preparació de les visites que va fer el mes de juliol una delegació del Comitè d’Experts a -pel que fa a la llengua catalana- les ciutats de Palma, València i Saragossa (on també s’ha interessat pel cas de l’aragonès).

Ara informa que, a més dels contactes directes de membres de l’Observatori amb aquesta delegació, l’Observatori de la Llengua Catalana ha enviat el seu propi informe al Consell d’Europa. El ponent de l’informe ha estat el professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat Rovira i Virgili, el doctor Santiago Castellà i Surribas.

En síntesi, l’informe, de 24 pàgines més annexos...
• Denuncia l’absoluta passivitat de l’Estat espanyol davant la progressiva creació d’un clima social i polític contrari a la diversitat i al plurilingüisme, per part de poderosos mitjans de comunicació i sectors socials espanyols.
• Denuncia el continuat incompliment, per part de l’administració de l’Estat i en l’administració de justícia, de les seves obligacions.
• Denuncia els atacs al sistema educatiu català, pel qual el mateix Comitè d’Experts havia expressat la seva admiració en informes anteriorsiv, a la vegada que el model vigent (però que corre el perill de ser encara rebaixat) tant a les Illes Balears com a la Comunitat Valenciana no garanteix ni de lluny l’objectiu dels sistema escolar de garantir que en acabar l’escolarització obligatòria tot els alumnes dominin les dues llengües oficials”.
• Denuncia les totalment desproporcionades multes imposades per la Generalitat Valenciana a Acció Cultural del País Valencià per no haver tancat els repetidors que hi permetien veure TV3 per TDT, i la manca de voluntat política, per part del mateix govern, d’arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya.
• Denuncia la continuada manca de reconeixement oficial de la llengua catalana a l’Aragó (oficialitat que no es va atorgar quan es va modificar l’Estatut d’Autonomia d’Aragó el 2007).
L’Observatori fa constar que aquesta acció s’emmarca en el Dia Europeu de les llengües (26 de setembre)vi, dia instituït pel Consell d’Europa ara fa deu anys.

Els interessats poden accedir al text sencer de l’informe de l’Observatori aquí:
• Versió en català:
http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2011_TERCER_INFORME_OBSERVATORI_CATA
LA.pdf
• Versió en anglès:
http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2011_THIRD_CATALAN_OBSERVATORY_REPO
RT.pdf

Per a més informació:
• Dr. Santiago Castellà i Surribas: 0034 647805382, santiagojose.castella@urv.cat
• Sr. Miquel Strubell, coordinador de l’Observatori: 0034 600557446,
m_strubell@yahoo.com
Observatori de la Llengua Catalana
c. de la Diputació 276, pral
08009 Barcelona
www.observatoridelallengua.cat

MEMBRES DE L’OBSERVATORI:
Acció Cultural del País Valencià
Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia
Casal Jaume I de Fraga
Centre Cultural Català-Casal Jaume I de Perpinyà
Centre UNESCO de Catalunya
CIEMEN
Comitè de Seguiment de la Declaració Universal de Drets Lingüístics
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
Cultural Nord
Fundació Congrés de Cultura Catalana
Institut Linguapax
Obra Cultural Balear
Òmnium Cultural
Òmnium Cultural de l’Alguer
Organització pel Multilingüisme
Plataforma per la Llengua
AMB EL SUPORT DE:
Institut d’Estudis Catalans
Televisió de Catalunya
Xarxa Vives d´Universitats

Text íntegre en català:
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Legislacio/Recull%20de%20normativa/Altres/cartaeur.pdf
Versió en espanyol:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR3_es.pdf
Versió en anglès:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR3_en.pdf

p. 32, paràgraf 208:
“…el Comité de Expertos observa que este sistema apunta a una admirable inversión de la tendencia: una lengua regional/minoritaria que seguía oprimida hace apenas treinta años se ha convertido en la lengua de oficio del sistema educativo en su territorio tradicional, y en la primera lengua de enseñanza para la mayor parte de la última generación de jóvenes que han sido educados en Cataluña. Esta evolución es sumamente excepcional en la historia de Europa y confirma el interés especial de España en este ámbito.”

Font:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/SpainECRML1_es.pdf
Informe del Comité de Expertos sobre la Carta. Estrasburgo, 21 de septiembre de 2005 ECRML
(2005)
Estatuto de Autonomía de Aragón:
http://www.cortesaragon.es/fileadmin/templates/fich/LO5.07.pdf
http://edl.ecml.at/