crida/llamamiento/chamamento

crida/llamamiento/chamamento:

CRIDA AL SECRETARI GENERAL I ALS CAPS D'ESTAT I DE GOVERN DELS PAÏSOS MEMBRES DE LES NACIONS UNIDES

Nosaltres, ciutadans txetxens, russos i de tot el món:

dirigim una esperançada crida a les Nacions Unides i als Estats que tenen sensibilitat pel destí de la vida i de la civilitat humana en aquest confí d'Europa, esborrat de la consciència d'Occident i dels països lliures, i entregat des de fa deu anys a les tropes d'ocupació del Kremlin.

L'Estat rus perpetúa una tragèdia que es remonta a tres segles enrere, d'ocupació en ocupació, de deportació en deportació, d'extermini en extermini. Aquesta colonització multisecular és una vergonya per a la humanitat sencera i una tragèdia que uneix, abans que dividir, als pobles rus i txetxè en un comú destí de desventura.

Nosaltres, txetxens,

veiem que des de fa deu anys el nostre país és devastat, la nostra capital, Grozny, arrasada, els nostres pobles, els nostres camps, els nostres boscos i el nostre poble mateix convertits en el blanc d'una guerra que no sembla tenir altre objectiu ni poder tenir altre final que el de la nostra completa aniquilació.

Veiem als nostres fills i a les nostres filles, als nostres pares i a les nostres mares, als nostres marits y a les nostres mullers, als nostres germans i a les nostres germanes, segrestats en mig de la nit, deportats, empresonats, torturats, violats, mutilats i assassinats.

Veiem amb angústia crèixer el perill de que alguns dels més joves i més débils dels nostres, crescuts en un món que no sap sinó de guerra i de violència, cedeixin ells també a la temptació del terrorisme i es confïin a un "valor assassí" que els faria iguals als ocupants.

Veiem com les nostres fràgils institucions, consagrades per un vot democràtic el 1997 i reconogudes per la comunitat internacional i por la mateixa Federació Russa, han estat primer deslegitimades, després substituïdes per un govern fantotxe i finalment escombrades per un referèndum-farsa.

Nosaltres, russos,

sabem que els cossos dels nostres joves uniformats tornen per milers a omplir furtivament els cementiris de les nostres ciutats i pobles.

Sabem que els nostres soldats estan forçats a cometre innumerables atrocitats i crims quotidianament, per ordre d'algun autòcrata i de certs generals cínics i venals.

Sabem que aquesta guerra mata a decenes de milers d'homes i dones, i que amb ells assassina també l'esperança de la democràcia i de la llibertat que anidem en els nostres cors des de la fi de la guerra freda, per al nostre país.

Nosaltres, ciutadans del món sencer,

compartim el mateix horror que tenen molts russos i el mateix terror que senten els txetxens davant la devastació d'aquell petit recó d'Europa i del món, que s'anomena encara Txetxènia.

Afirmem que tot el que succeeix en aquesta regió voluntària i culpablement oblidada s'assembla cada vegada més a un autèntic i ple genocidi.

Senyor Secretari General, Senyores i Senyors Caps d'Estat i de Govern,

entenem que és intolerable que la comunitat internacional segueixi ignorant la urgència quotidiana d'aquesta tremenda tragèdia; no és admisible seguir tancant els ulls i sotstraient-nos a les responsabilitats que incumbeixen a tots i a cadascú del que està succeïnt a Txetxènia.

Subscribim el pla d'"independència condicionada" presentat pel ministre d'Afers Exteriors de la República txetxena d'Ichkèria, Ilyas Akhmadov, que proposa la creació d'una administració provisional de les Nacions Unides, sobre la base del desarme del conjunt de les forces txetxenes i de la retirada de totes les forces militars i de l'administració civil russa. Al terme d'aquest període de transició, durant el qual l'ONU tindria al seu càrrec l'administració del país i la coordinació de la reconstrucció de l'ordre civil, polític i material d'un país poblat por ruïnes i fosses comunes, els ciutadans txetxens supervivents seran cridats a escollir el seu propi parlament i el seu propi govern.

Nosaltres, ciutadans txetxens, russos i de tot el món,

us demanem solemnement i amb confiança que es prenguin immediatament quantes iniciatives siguin necessàries per a que el pla d'Akhmadov per a la pau i la democràcia sigui estudiat i posat en marxa.

Desitgem que, dins d'aquesta lògica, es nomeni quant abans millor un Representant Especial del Secretari General de l'ONU per a Txetxènia.

La seguretat dels russos i la vida dels txetxens no poden sacrificar-se a la lògica d'un conflicte que cap d'ells pot esperar vèncer en el camp de batalla. Correspon a la comunitat internacional i a les Nacions Unides permetre a dos pobles que estan l'un i l'altre perdent una guerra vergonyosa, guanyar junts una pau honorable.LLAMAMIENTO AL SECRETARIO GENERAL Y A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS

Nosotros, ciudadanos chechenos, rusos y de todo el mundo:

Dirigimos un esperanzado llamamiento a las Naciones Unidas y a los Estados que tienen sensibilidad para el destino de la vida y de la civilidad humana en este confín de Europa, borrado de la conciencia de Occidente y de los países libres y entregado desde hace diez años a las tropas de ocupación del Kremlin.

El Estado Ruso perpetúa una tragedia que se remonta a tres siglos atrás, de ocupación en ocupación, de deportación en deportación, de extermino en exterminio. Esta colonización multisecular, es una vergüenza para la humanidad entera y una tragedia que une, antes que divide, a los pueblos ruso y checheno en un común destino de desventura.

Nosotros, chechenos,

Vemos que desde hace diez años nuestro país es devastado, nuestra capital, Grozny, arrasada, nuestros pueblos, nuestros campos, nuestros bosques y nuestro pueblo mismo convertidos en el blanco de una guerra que no parece tener otro objetivo ni poder tener otro final que el de nuestra completa aniquilación.

Vemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros padres y a nuestras madres, a nuestros maridos y a nuestras mujeres, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, secuestrados en medio de la noche, deportados, encarcelados, torturados, violados, mutilados y asesinados.

Vemos con angustia crecer el peligro de que algunos de los más jóvenes y más débiles de los nuestros, crecidos en un mundo que no sabe sino de guerra y de violencia, cedan ellos también a la tentación del terrorismo y se confíen a un "valor asesino" que les haría los iguales de los ocupantes.

Vemos cómo nuestras frágiles instituciones, consagradas por un voto democrático en 1997 y reconocidas por la comunidad internacional y por la misma Federación Rusa, han sido primero deslegitimadas, luego sustituidas por un gobierno fantoche y finalmente barridas por un referéndum-farsa.

Nosotros, rusos,

Sabemos que los cuerpos de nuestros jóvenes uniformados vuelven por miles a llenar furtivamente los cementerios de nuestras ciudades y pueblos.

Sabemos que nuestros soldados están forzados a cometer innumerables atrocidades y crímenes cotidianamente, por orden de algún autócrata y de ciertos generales cínicos y venales.

Sabemos que esta guerra mata a decenas de miles de hombres y mujeres, y que con ellos asesina también la esperanza de la democracia y de la libertad que albergamos en nuestros corazones desde el fin de la guerra fría, para nuestro país.

Nosotros, ciudadanos del mundo entero,

Compartimos el mismo horror que tienen muchos rusos y el mismo terror que sienten los chechenos frente a la devastación de aquel pequeño rincón de Europa y del mundo, que se llama aún Chechenia.

Afirmamos que cuanto sucede en esa región voluntaria y culpablemente olvidada se parece cada día más a un auténtico y pleno genocidio.

Señor Secretario General, Señoras y Señores Jefes de Estado y de Gobierno,

Entendemos que es intolerable que la comunidad internacional siga ignorando la urgencia cotidiana de esta tremenda tragedia; no es admisible seguir cerrando los ojos y sustrayéndose a las responsabilidades que incumben a todos y a cada uno de lo que está sucediendo en Chechenia.

Suscribimos el plan de "independencia condicionada" presentado por el ministro de Asuntos Exteriores de la República Chechena de Ichkeria, Ilyas Akhmadov, que propone la creación de una administración provisional de las Naciones Unidas, sobre la base del desarme del conjunto de las fuerzas chechenas y de la retirada de todas las fuerzas militares y de la administración civil rusa. Al término de ese período de transición, durante el cual la ONU tendría a su cargo la administración del país y la coordinación de la reconstrucción del orden civil, político y material de un país poblado por ruinas y fosas comunes, los ciudadanos chechenos supervivientes serán llamados a elegir su propio parlamento y su propio gobierno.

Nosotros, ciudadanos chechenos, rusos y de todo el mundo,

Os pedimos solemnemente y con confianza que se tomen inmediatamente cuantas iniciativas sean precisas para que el plan de Akhmadov para la paz y la democracia sea estudiado y puesto en marcha.

Deseamos que, dentro de esta lógica, se nombre cuanto antes a un Representante Especial del Secretario General de la ONU para Chechenia.

Las seguridad de los rusos y la vida de los chechenos no pueden sacrificarse a la lógica de un conflicto que ninguno de ellos puede esperar vencer en el campo de batalla. Corresponde a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas permitir a dos pueblos que están uno y otro perdiendo una guerra vergonzosa, ganar juntos una paz honorable.

CHAMAMENTO Ó SECRETARIO XERAL E ÓS XEFES DE ESTADO E DE GOBERNO DOS PAÍSES MEMBROS DAS NACIÓNS UNIDAS

Nós, cidadáns chechenios, rusos e de todo o mundo:

Diriximos un esperanzado chamamento ás Nacións Unidas e ós Estados que teñen sensibilidade para o destino da vida e da civilidade humana neste confín de Europa, borrado da conciencia de Occidente e dos países libres e entregado desde hai dez anos ás tropas de ocupación do Kremlin.

O Estado Ruso perpetúa unha traxedia que se remonta a tres séculos atrás, de ocupación en ocupación, de deportación en deportación, de extermino en exterminio. Esta colonización multisecular, é unha vergoña para a humanidade enteira y unha traxedia que une, antes que divide, ós pobos ruso e chechenio nun común destino de desventura.

Nós, chechenios,

Vemos que desde hai dez anos o noso país é devastado, a nosa capital, Grozny, arrasada, as nosas vilas, os nosos campos, as nosas fragas e o noso pobo mesmo convertidos no branco dunha guerra que non parece ter outro obxectivo nin ter outra fin ca da nosa completa aniquilación.

Vemos ós nosos fillos e ás nosas fillas, ós nosos pais e ás nosas nais, ós nosos maridos e ás nosas mulleres, ós nosos irmáns e ás nosas irmás, secuestrados no medio da noite, deportados, encarcerados, torturados, violados, mutilados e asasinados.

Vemos con angustia crecer o perigo de que algúns dos máis mozos e máis febles dos nosos, crecidos nun mundo que non sabe senón de guerra e de violencia, cedan eles tamén á tentación do terrorismo e confíen a un "valor asasino" que lles faría iguais que os ocupantes.

Vemos como as nosas fráxiles institucións, consagradas por un voto democrático en 1997 e recoñecidas pola comunidade internacional e pola mesma Federación Rusa, foron primeiro deslexitimadas, logo substituídas por un goberno fantoche e finalmente varridas por un referéndum-farsa.

Nós, rusos,

Sabemos que os corpos dos nosos mozos uniformados volven por miles para encher furtivamente os cemiterios das nosas cidades e vilas. Sabemos que os nosos soldados están forzados a cometer innumerables atrocidades e crimes de cotío, por orde dalgún autócrata e de certos xenerais cínicos e venais.

Sabemos que esta guerra mata a decenas de miles de homes e mulleres, e que con eles asasina tamén a esperanza da democracia e da liberdade que albergamos nos nosos corazóns desde a fin da guerra fría, para o noso país.

Nós, cidadáns del mundo enteiro,

Compartimos o mesmo horror que teñen moitos rusos e o mesmo terror que senten os chechenos fronte á devastación daquel pequeno curruncho de Europa e do mundo, que se chama aínda Chechenia. Afirmamos que canto sucede nesa rexión, que de xeito voluntario e culpable é esquecida, semella cada día máis a un auténtico e pleno xenocidio.

Señor Secretario Xeral, Señoras e Señores Xefes de Estado e de Goberno,

Entendemos que é intolerable que a comunidade internacional siga ignorando a urxencia cotiá desta tremenda traxedia; non é admisible seguir pechando os ollos e subtraéndose ás responsabilidades que incumben a todos e cada un do que está a suceder en Chechenia.

Subscribimos o plan de "independencia condicionada" presentado polo ministro de Asuntos Exteriores da República Chechenia de Ichkeria, Ilyas Akhmadov, que propón a creación dunha administración provisional das Nacións Unidas, sobre a base do desarme do conxunto das forzas chechenias e da retirada de tódalas forzas militares e da administración civil rusa. Ó termo dese período de transición, durante o cal a ONU tería ó seu cargo a administración do país e a coordinación da reconstrucción da orde civil, político e material dun país poboado por ruínas e fosas comúns, os cidadáns chechenios superviventes serán chamados a escolle-lo seu propio parlamento e o seu propio goberno.

Nós, cidadáns chechenios, rusos e de todo o mundo,

Pedímosvos solemnemente e con confianza que se tomen inmediatamente cantas iniciativas sexan precisas para que o plan de Akhmadov para a paz e a democracia sexa estudiado y posto en marcha.

Desexamos que, dentro desta lóxica, noméese canto antes a un Representante Especial do Secretario Xeral da ONU para Chechenia.

A seguridade dos rusos e a vida dos chechenios non poden sacrificarse á lóxica dun conflicto que ningún deles pode esperar vencer no campo de batalla. Corresponde á comunidade internacional e ás Nacións Unidas permitir a dous pobos que están un e outro perdendo unha guerra vergonzosa, gañar xuntos unha paz honorable.