sabem que respirem aire tòxic (farem alguna cosa?)

http://detergentessolyeco.com/wp-content/uploads/2012/01/contaminacion-urbana.jpgPresentació de les dades sobre la qualitat de l’aire a Catalunya el 2015. Dels 15 contaminants avaluats, cinc superaven els límits fixats per la Unió Europea (UE), el diòxid de nitrogen (NO2), l’ozó troposfèric (O3), el sulfur d’hidrogen ( H2S), les partícules en suspensió (PM10) i el benzopirè (BaP). A excepció d’aquest últim, en tots els casos se sobrepassaven els nivells de l’any anterior.

Barcelona excedeix els valors màxims anuals establerts per la UE del contaminant més nociu, el diòxid de nitrogen. La zona més castigada és el districte de l’ Eixample, amb 56 micrograms de NO2per metre cúbic (el límit són 40), seguit de Gràcia- Sant Gervasi, amb 54. En tots dos casos la situació és pitjor que el 2014, quan les estacions de control de l’aire ubicades a Urgell-avinguda Roma i Via Augusta-Travessera de Gràcia, respectivament, indicaven con­centracions anuals de NO2 de 52 micrograms per metre cúbic. Tampoc no compleixen Terrassa, Mollet del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Sabadell, Montcada, Badalona, Sant Adrià, Barberà del Vallès i Martorell.

La Generalitat assumeix que “cal fixar l’atenció en els 40 municipis de la conurbació de Barcelona declarats zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric on se superen els límits legislats de NO2i, en una part d’aquesta zona, també les partícules en suspensió”. A banda dels topalls anuals, en tres punts s’han superat puntualment els valors horaris (un altre tipus de mesurament): a Barcelona ( Gràcia- Sant Gervasi i Palau Reial) i a Girona.

Les emissions del transport terrestre que utilitza combustibles fòssils, en primer lloc els vehicles dièsel i en menor mesura la gasolina, són la principal causa de la contaminació per NO2.

Un altre gran problema són les partícules en suspensió. Les d’un diàmetre inferior a 10 micres (PM10) també han registrat emissions superiors a les per­meses per la llei, tant en els seus valors límit anuals com en els diaris. En el primer cas, destaca l’incompliment detectat a l’es­tació d’Alcanar, que la Generalitat associa a l’activitat d’una fàbrica de ciment que hi ha a prop, i, en el segon, a Manlleu, Mollet del Vallès, Granollers i també Alcanar.

Respecte a l’ozó troposfèric, la legislació estableix que quan se superen els 180 micrograms per metre cúbic s’ha d’avisar la població per protegir en la mesura possible la seva salut. Aquest valor es va superar el 2015 un total de 115 hores, repartides en 17 estacions, de les 50 en què es controla l’ozó troposfèric. En canvi, al llarg del 2014 només es va superar cinc hores. L’àrea més afectada per aquest contaminant, que no té res a veure amb el forat de la capa d’ozó, és la Plana de Vic, segons les dades registrades pels mesuradors ubicats a la capital d’Osona, Tona i Manlleu.

L’ozó és un contaminant que es genera a partir de la presència d’ òxids de nitrogen i de compostos orgànics volàtils quan es produeixen temperatures elevades i radiació solar abundant.

També a la Plana de Vic, a l’estació de Manlleu, s’ha detectat un incompliment dels nivells de benzopirè, un compost carcinogen que procedeix principalment de cinc fonts, el trànsit, l’àmbit domèstic, la indústria, el sector agrícola i la naturalesa.

Finalment, el sulfur d’hidrogen no compleix la llei a Igua­lada, “a causa del funcionament d’una estació del sistema de tractament de les aigües resi­duals”.

Catalunya té dos expedients oberts per la UE per haver vulnerat els límits tant de NO2com de PM10. Rius i la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, van subratllar que l’estratègia per reduir la contaminació se centra a millorar i promocionar el transport públic i a incentivar l’ús de cotxes més nets als peatges de la Genera­litat. En total, l’Administració autonòmica preveu recaptar uns 50 milions d’euros anuals en impostos ambientals que, entre altres qüestions, s’han de des­tinar a “incentivar la transició cap a la mobilitat elèctrica”, va afegir Subirà.

La Plataforma per la Qualitat de l’Aire va lamentar ahir “la mala qualitat de l’aire de l’àrea metropolitana de Barcelona i de la Catalunya interior” i va denunciar “la resistència de la Generalitat a reconèixer la gravetat de la situació i a adoptar mesures estructurals de limitació del trànsit motoritzat per preservar la salut pública”.

22-IV-16, R.M. Bosch, lavanguardia