balances (fiscals) sense balanceig (polític)

Ja tenim la segona edició del Sistema de Comptes Públics Territorialitzats (SCPT), amb el qual el Ministeri d'Hisenda pretén dirigir la discussió de les relacions fiscalsa Espanya. Queda lluny ja, el 2006, l'informe de l'Institut d'Estudis Fiscals (del Govern central), que oferia una metodologia acordada per experts de tot arreu, seguint pautes comunes a les emprades en altres països. Ara són càlculs diferents, amb objectius diferents.

Veuran: tant el Parlament extremeny com acadèmics de diferents regions (entre ells un autor de l'SCPT) han reconegut que sense Catalunya la fiscalitat d'Espanya perdria 16.000 milions. És el dèficit fiscal monetari (un pam més, un pam menys). A partir d'aquí comença el tunejat. El primer és aplicar a cada regió una part de les despeses que no es fan allí (càrrega-benefici), suposant que tots valorem igual el benefici que ens dóna, posem, el ministre d'Educació. Exemple interessant, ja que gairebé tots els ministres, altes institucions estatals i serveis centrals resideixen a Madrid. Però els impostos que paguen s'imputen per complet a Madrid, en lloc de a tots els ciutadans que els paguem el sou. Que Madrid sigui la regió que presenta més dèficit en l'SCPT respon en part al fet que és més rica; però no només, com veuen.

Seguim: hi ha algunes coses que es fan diferents de la resta del món (inclosa l'Espanya pre-SCPT). Per exemple, els tributs pagats pels turistes no s'assignen a les regions on es produeix l'activitat, sinó que es reparteixen per tot arreu. Igual com els tributs pagats pels compradors d'exportacions espanyoles (pàg. 6 informe SCPT). Això perjudica molt les regions més turístiques i exportadores. Ara obrin navegador, busquin la llista de les regions per turisme i per exportacions; veuran qui hi perd i qui hi guanya. I així podríem continuar.

Tot i això, l'SCPT per al 2012 no soluciona el seu pecat original: per obtenir els resultats desitjats, adopten criteris incoherents amb el mateix objectiu teòric. Obvien que el servei real rebut depèn de la capacitat de compra dels recursos a cada territori: i les diferències de preus són brutals, a Espanya! La falta d'equitat és brutal! No cor­regir això és imperdonable si es pretén, de veritat, avaluar l'equitat de serveis. Això ajuda a entendre el fet que Catalunya passi de ser la quarta regió en riquesa relativa ala novena en nivell de vida de les seves famílies.

Va passar l'any passat, i passarà enguany. Quan es tenen en compte els canvis arbitraris a l'SCPT i es corregeixen, el resultat és equivalent al de la balança fiscal per càrrega-benefici; i si es dignessin fer la que recull l'impacte econòmic de l'acció estatal, també seria equivalent a la convencional de flux monetari. D'aquí els 16.000 milions que tots saben que hi ha (un pam més, un pam menys). O, si ho prefereixen, els 11.000 milions que quedarien desprès de crear unes desenes de milers de llocs de treball en serveis que ara, diuen, ens fa l'Estat. Com ho prefereixen?

22-VII-15, Germà Bel, lavanguardia

AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE EXTREMADURA 

D. Miguel Cantero Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular­ Extremadura Unida (PP-EU) en el Parlamento de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el arto 220 Y 221 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO para su debate ante el Pleno de la Cámara:


JUSTIFICACIÓN 


Ante el anuncio realizado por el Partido Socialista, en plena campaña de las elecciones europeas, de reformar la Constitución para conceder a Cataluña un sistema fiscal privilegiado -un cupo catalán-, el Grupo Parlamentario Popular-Extremadura Unida (PP-EU) quiere manifestar 10 siguiente:


- El cupo para Cataluña supondría un expolio fiscal para Extremadura.

- Nuestra comunidad autónoma perdería hasta un 12% de sus actuales ingresos con esta propuesta.

- Limitaría la solidaridad entre los españoles.

- A Extremadura sólo le quedarían dos opciones: asumir recortes por valor de 400 millones de euros anuales o devolver al Estado las competencias de Sanidad y de Educación, al no poder disponer de la suficiencia de recursos necesaria para prestar los servicios públicos que los ciudadanos de cualquier autonomía merecen.

- El hecho de que Cataluña quede fuera del actual sistema de financiación autonómica al disponer de un cupo, supondría que el resto de comunidades del régimen común perdería hasta 16.000 millones de euros al año.

Hace dos años la Unión Extremeña frente al Pacto Fiscal ya consiguió derrotar a la iniciativa catalana. Hoy esa Unión tiene que volver a paralizar cualquier política insolidaria que divida España y pueda suponer la fractura del modelo territorial.


Por todo ello, el Parlamento de Extremadura insta al Gobierno de España a: 

Mantener a Cataluña dentro del régimen común de financiación autonómica, así 
como adoptar las medidas necesarias para blindar el principio de solidaridad territorial entre las comunidades autónomas.En Mérida, a 14 de mayo de 2014
Fdo. D. Miguel Cantero Calvo
Portavoz del G.P. PP-EU