expedient de la UE per l’aire, tòxic, que respirem

L'expedient de la UE contra Espanya per l'excés de contaminació de l'aire a les grans ciutats avança. Barcelona i les comarques del Vallès i el Baix Llobregat han estat exposades contínuament o freqüentment a nivells "insalubres" de partícules PM10, "com a mínim entre els anys 2005 i el 2012", tots dos inclosos.

Així ho indica el dictamen motivat enviat per la Comissió Europea (CE) al Govern espanyol en considerar que no s'han pres les mesures adequades per reduir la pol·lució de partícules en aquestes zones. En la mateixa situació es troben àrees rurals d'Andalusia, Astúries i Gijón. El dictamen motivat és la segona fase del procediment d'infracció obert contra Espanya (després de la carta d'emplaçament) i l'envia la CE en estimar que les mesures adoptades o comunicades per Espanya són insatisfactòries.

La CE afirma que Espanya -també al·ludeix a Grècia- "no està aconseguint protegir els seus ciutadans de la contaminació per partícules PM10". Les partícules en suspensió -originades per les emissions dels vehicles i emissions industrials- poden causar asma, problemes cardiovasculars, càncer de pulmó i morts prematures. La CE opina que les mesures per protegir la salut dels ciutadans s'haurien d'haver aplicat des de l'any 2005, i demana a Espanya (i per tant a la Generalitat) que prenguin les mesures eficaces per reduir la pol·lució. A més, es concedeixen dos mesos per complir aquestes exigències, i si en aquest termini es desatén la petició "la Comissió Europea podrà portar el cas davant el Tribunal de Justícia de la UE". Xavier Querol, expert en contaminació de l'aire, va indicar que els valors límits anuals s'estan complint, però no els límits diaris, que indiquen que no es poden superar els valors diaris de 50 micrograms/m3 més de 35 vegades a l'any; aquest llistó, però, s'està superant. El balanç de la qualitat de l'aire va mostrar l'any passat per primera vegada que a més s'han depassat els valors objectius per als hidrocarburs aromàtics policíclics -concretament a Manlleu-, un contaminant perillós per a la salut que es genera a partir de la crema de biomassa (restes vegetals). Sobre aquest expedient, el Departament de Territori i Sostenibilitat va dir que, "conscient" del problema, el Govern va aprovar fa uns dies el pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, però experts independents denuncien que va arribar quatre anys tard.

17-X-14, A. Cerrillo, lavanguardia

Un 36% dels espanyols (un terç de la població) respiren un aire amb nivells de contaminació per sobre dels límits legals a la UE: 16,8 milions de persones. Si es prenen com a referència els valors de pol·lució recomanats per l'OMS, que són més exigents en el cas de les partícules i l'ozó, l'aire contaminat afecta llavors 44,8 milions d'espanyols, un 95% de la població. Així ho indica l'informe d'Ecologistes en Acció que recull la situació de l'any 2013.

El trànsit a les zones metropolitanes és la causa principal de la pol·lució. "Tot i això, les administracions públiques continuen sense afrontar un problema que afecta la salut de la ciutadania", diu el document. Per elaborar aquesta incidència demogràfica, s'han tingut en compte els cinc contaminants que provoquen més problemes de salut.

La població afectada per les partícules en suspensió PM10 es xifra en 21,53 milions de persones, un 45,7% de la població, atenent les recomanacions. Les partícules, originades per la combustió del trànsit (especialment dels vehicles dièsel), penetren a l'aparell respiratori i es dipositen als alvèols pulmonars, i poden causar problemes respiratoris i cardiovasculars. L'informe detecta una reducció de les partícules, el NO2 i el SO2, a causa sobretot de la crisi, de la reducció de la mobilitat i de la disminució de l'activitat industrial. Cada any es registren 19.940 morts prematures a Espanya per afeccions derivades de la pol·lució. La Comissió Europea va començar el 2009 un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment de la normativa sobre qualitat de l'aire que està a punt d'arribar al Tribunal de Justícia Europeu. "Les administracions públiques posen en risc la salut de la ciutadania i el pagament d'una multa milionària per vulneració de la llei", afegeix l'informe. Els plans de millora de qualitat de l'aire i els plans d'acció per reduir la contaminació són obligatoris segons la legislació vigent. Però en molts casos no existeixen i en d'altres "són inefectius per manca de voluntat política", afegeix. L'aire contaminat va ser inclòs per l'OMS en el grup de substàncies que provoquen càncer.

9-X-14, A. Cerrillo, lavanguardia