24-IV-13, comencen les compareixences d’experts per a la futura Llei electoral catalana

Dimecres, 24 d'abril de 2013

Comencen les compareixences d’experts per a la futura Llei electoral catalana

Catalunya és l'única comunitat autònoma de l'Estat sense una llei electoral pròpia. Fins ara, s’ha emprat el model establert per a les eleccions espanyoles per suplir la manca d’acord entre les forces parlamentàries per impulsar una norma pròpia. La X legislatura ha obert noves perspectives i la ponència conjunta, constituïda el 14 de febrer, sembla avançar de manera decidida en l’elaboració del text. Aquesta setmana comencen les compareixences d’experts.


Llei electoral catalana

Tot i la reiterada voluntat del legislatiu català d’aprovar una norma pròpia per regular els seus processos electorals, a hores d’ara, Catalunya és l'única comunitat autònoma de l'Estat sense una llei electoral pròpia. Fins ara, s’ha emprat el model establert per a les eleccions espanyoles, sistema que malgrat les seves mancances, ha propiciat uns efectes notablement proporcionals. D’acord amb els criteris tècnics de valoració de resultats, el sistema per elegir el Parlament se situa entre els tres més proporcionals dels que s’empren a Espanya per a les eleccions de les assemblees legislatives autonòmiques.

El 14 de febrer passat es va constituir una Ponència conjunta per redactar una Proposició de llei electoral de Catalunya, en resposta a la sol·licitud presentada per tots grups que conformen l’arc parlamentari, excepte el Grup Mixt (Tram. 202-00015/10) (BOPC 22 , d’11.02.2013, pàg. 22 i 65).

Aquesta nova Ponència parlamentària, que està integrada per dos diputats de cada grup, ha començat a funcionar prenent com a base els treballs parlamentaris anteriors. El punt de partida ha estat revisar les aportacions de l‘Informe final (BOPC 701 , de 7.05.2010) que va elaborar una Ponència conjunta constituïda el 2009, i que posava en relleu les dificultats per definir el sistema electoral, la inviabilitat d’una reforma sectorial o la manca de consens sobre la sindicatura electoral, entre d’altres.

Un altre document que va guiar els treballs de la Ponència en aquell moment va ser l’Informe   Participació, representació, transparència. Informe per a la Llei electoral de Catalunya  elaborat el 2007 per una comissió d’experts creada pel Govern, que també havia de servir de base per a la represa de la tasca en la IX legislatura, i que no es va poder fer efectiva perquè la legislatura va acabar anticipadament. 
Actualment són dos, com a mínim, els elements que afegeixen qualitat democràtica al procés que està seguint la creació de la futura Llei electoral: per una banda, la via de la ponència conjunta, que requereix un ampli consens de forces, però recull les diferents sensibilitats existents respecte a la qüestió; per l’altra, les compareixences d’experts, la primera de les quals, a càrrec de les persones que van elaborar l’informe de 2007, ha començat aquesta setmana .

Sobre la necessitat de disposar d’una llei electoral pròpia, tal com veureu en aquest nou apunt al blog de Qualitat democràtica  , caldrà atorgar especial atenció a quines són les peces essencials d’una llei electoral i, en concret, com aconseguir mantenir la governabilitat i la representativitat tot augmentant la participació.