informe sobre inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya

informe Ridao català
La Fundació CatDem es complau a presentar-vos l'informe que el Dr. Joan Ridao i la Ma. Àngels Cabasés han elaborat sobre la inversió en infraestructures de l'Estat a Catalunya. L'informe analitza l'aplicació de la disposició addicional tercera de l'Estatut, que estableix les obligacions de l'Estat pel que fa a inversions en matèria d'infraestructures. 

Segons els autors, "El fracàs en l’aplicació de la DA 3a EAC és constatable per diferents motius. En primer lloc, perquè entre els anys 2007 i 2009 ha calgut negociar anualment una part de la quantitat corresponent a la prevista en la citada disposició i en els acords de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. L’Estat no ha consignat pressupostàriament com a inversió territorialitzada l’equivalent al pes del PIB català sobre l’estatal. En segon lloc, perquè, malgrat que l’acord sobre la metodologia de la DA 3a EAC compensa la desactivació normativa imposada per la STC 31/2010 i suposa un acord concurrent entre l’Estat i la Generalitat que obliga fins a l’any 2013, en realitat, les quantitats acordades no han estat abonades. Finalment, en tercer lloc, l’impacte de la plena aplicació de la DA 3a EAC sobre el dèficit fiscal estructural de Catalunya no és significatiu, i es xifra en 0,4 punts percentuals."

Podeu descarregar-vos l'informe en els següents enllaços:

Català
Castellà
Anglès
14-XII-12,  catdem