2007

              Per una Mercé laica

 

La Lliga per la Laïcitat, taula d'entitats, associacions i sindicats compromesos amb la llibertat, la tolerància i el progrés creada el 13 d'octubre de 2003, davant els actes oficials organitzats per celebrar les festes de la Mercè

MANIFESTA que:

1. En oficialitzar-se la Missa Concelebrada dins el programa d'actes, un any més es perd l'oportunitat de secularitzar les festes de Barcelona.

2. Per tal de garantir el caràcter convivencial, pacífic i integrador de l'espai públic és necessari potenciar la lliure recerca de totes les dimensions de la vida humana, sense sotmetre's a un únic horitzó, ni a un esquema tancat, ni a una sola església.

3. No és admissible l'ostentació pública de simbologia confessional, o el fet de sotmetre-s'hi per part de càrrecs públics escollits democràticament, que en primer lloc es deuen al públic i a la garantia del dret a l'espai públic.

4. La representació municipal ha d'eximir-se de qualsevol mena d'implicació confessional pública, reservant els actes de culte determinats per la consciència personal a l'estricte àmbit de la privacitat.

SOL·LICITA que:

Els representants, escollits democràticament pels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, s'abstinguin de participar en la celebració religiosa que es porta a terme durant les festes de la Mercè.
Considerem que l'absència dels membres electes de l'ajuntament de Barcelona respon a una ètica civil democràtica i responsable, que no pot deixar de recomanar, precisament a l'actualitat, un horitzó de laïcitat com a espai comú d'interrelació i diàleg convivencial.

Barcelona, 17 de setembre del 2007

- carta als regidors i regidores