’desescalada': una organització impossible per a un model escolar obsolet

Els directors veuen inassumible obrir l’escola per als nens de menys de 6 anys

  • Els centres reben unes exhaustives instruccions d’organització de centres
, Barcelona, 23/05/2020 -lavanguardia

La tornada a classe al juny, quan s’entri en la fase 2 de la desescalada, està despertant un gran malestar entre els docents, que veuen inassumible el conjunt de mesures preventives sanitàries i d’organització que cal prendre per poder atendre en condicions els alumnes que vagin a l’escola. I especialment estan en contra de l’atenció als ­menors d’un a sis anys, com a ­mesura de conciliació per a pares que no poden teletreballar, per la tirallonga de mesures noves, la disseminació de grups de pocs alumnes i pel risc que suposa per a la salut si els nens se salten la mesura de distanciament.

Des que el nen entra al parvulari, sense sabates, fins que en surt, cal cuidar la seva higiene i vigilar què toca, què menja i a qui s’acosta. Les recomanacions del canvi de bolquers, per exemple, són semblants a les d’un protocol hospitalari. Però, a més, cal evitar que comparteixin joguines, que es moguin en la migdiada o que juguin amb nens que no són del seu grup. Cal netejar totes les joguines després de cada ús i cal rentar la roba de l’educador a 60 graus dues vegades per setmana. Per si no n’hi havia prou, ahir es van rebaixar els grups de 13 nens per professor: ara són 8 a P3 i 10 a P4 i P5, fet que suposa haver d’augmentar el professorat.

Els responsablesde centres públicses reuniran avui per analitzar en profunditat el document

Després de rebre les Instruc­cions per a la reobertura dels centres escolars per al juny, i que també serveixen per a l’inici del curs 2020-2021, els directors d’algunes zones van acordar ahir comunicar als serveis territorials d’ Educació la impossibilitat d’atendre tots els requeriments en l’etapa infantil, i d’assumir els riscos derivats d’un eventual brot. L’obertura de les ­escoles infantils va ser acordada pel Govern espanyol com a mesura de conciliació, però ahir el ministre Salvador Illa va descarregar en les autonomies la decisió d’obrir.

En tot cas, els directors són els responsables, segons el Ministeri i el Departament, d’evitar la pro­pagació del virus als centres, cosa que implica assegurar la neteja dels edificis, mobiliari i materials, la ­higiene de docents i alumnes i l’organització del centre per garantir que es compleixen les normes de distanciament social.

Una de les seves preocupacions és que les instruccions no especi­fiquen les conseqüències laborals o jurídiques que podria derivar un brot a la seva escola. El Departament d’Educació contesta a aquest diari que “no es tracta de buscar responsables”, sinó d’“actuar” a temps en cas que es detecti. Tot i això, no aclareix en qui recau la responsabilitat jurídica, si en la titu­laritat del centre (la Generalitat o l’Ajuntament en cas de la pública, l’entitat privada en cas de la concertada) o si el director queda fora de perill.

Les escoles infantils, tant les privades com les municipals, estan ­esperant què passa a les escoles bressol de Barcelona, que podrien elaborar un protocol propi, basat en l’ordre d’ Educació.

Una altra de les preocupacions suscitades a partir del document, i que serà analitzada avui pels directors de centre de l’escola pública
en una reunió d’urgència, és la ­derivada de l’obligació de demanar als treballadors del seu centre una declaració firmada sobre la seva vulnerabilitat davant la Covid-19. La necessitat d’identificar el per­sonal disponible per obrir els centres podria violar el dret del tre­ballador a preservar les seves dades sanitàries.

Segons les instruccions, els directors de centres públics hauran d’exigir als docents una declaració de responsabilitat sobre el seu estat de salut i si han estat infectats pel virus, tenen símptomes o són contactes d’altres malalts. Aquestes dades s’inclouran en una plata­forma informàtica gestionada per l’entitat responsable de la gestió sanitària de la Covid-19 a Catalunya.

En concret, s’indica que els directors “hauran d’informar” els treballadors de la “necessitat de declarar” les condicions de “vul­nerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de la Covid-19”, per permetre identificar el per­sonal que pot participar en les ac­tivitats presencials. No explica, tot i això, què passa si un treballador s’hi nega.

Tampoc no s’especifica quin és el procediment si una família no firma la declaració de responsa­bilitat sobre l’estat de salut del seu fill, assegurant que “compleix amb els requisits” per assistir al centre, i es compromet a avisar de l’aparició d’un cas d’infecció en l’entorn i ­estar localitzable mentre el nen és al centre. Educació respon que en cas de no voler firmar, “es podria donar la circumstància que aquests alumnes potser no aniran a l’escola”.

A l’aula i sense moure’s

23/05/2020 - 00:57h

Les instruccions limiten molt pel que fa al nombre d’alumnes per classe i la seva mobilitat al centre. Els grups que s’estableixin seran tancats, sempre els mateixos nens, amb el mateix docent
i a la mateixa aula. Això és així per evitar la propagació
i tenir una “traçabilitat” clara en cas de contagi. Podran sortir al pati, sempre el mateix grup de nens, amb mesures de seguretat de rentat de mans i distàncies. A primària amb mascareta; la resta, no. No s’ajuntaran grups diferents a la mateixa hora si no poden jugar separats. Això també passa en aules de grans dimensions on demanen d’ocupar-se diversos grups sempre que estiguin separats clarament. Per fer el càlcul d’ocupació s’estableixen 4 m2per estudiant. No es farà ús ni de vestidors ni de gimnàs per fer educació física. Al pati sí que hi pot haver jocs esportius. La direcció ha d’organitzar les entrades i sortides de l’ escola, de manera esglaonada, i establir circuits interns per evitar aglomeracions. Passadissos i lavabos s’han de vigilar.