´Què significa ésser radical?´, Lorenzo Strick-Lievers.

Què vol dir, per a vosté, ésser radical?

La radicalitat de l´opció per la llibertat. És per això que els radicals tenen una relació amb la política diferent de tots els altres. Tradueixen el sentit total de la llibertat en un sentit molt rigorós de la llei i de la Institució com a garantia d´ella. Per això s´indignen quan la llei, les institucions no són respectades. A Itàlia, en canvi, tenim a la sang la idea de la irrellevança de la regla: sí, hi ha la llei, però després s´ignora, s´eludeix, els acords de veritat es fan fora d´aquesta, sobre la base de relacions de poder. El radical trova això escandalós. I ho combat amb la noviolència. Que no és una forma subtil de xantatge (desdejuni per a forçar-te a fer allò que vull jo), sinó d´educació recíproca: desdejuno per a que també tu facis els comptes amb la teva consciència, per a que et preguntis perquè no apliques la llei que dius seguir.

16-X-08, notizieradicali, Lorenzo Strick Lievers, Il Giornale - Tempi del 16 ottobre 2008, pag. 50


Lorenzo Strick-Lievers, radical desde 1956

entrevista sencera clicant aquí

Cosa vuol dire, per lei, essere radicale?

La radicalità della scelta per la libertà. È per questo che i radicali hanno un rapporto con la politica diverso da tutti gli altri. Traducono il senso totale della libertà in un senso molto rigoroso della legge e dell’istituzione come garanti di essa. Per questo si indignano quando la legge, le istituzioni non vengono rispettate. In Italia invece abbiamo nel sangue l’idea dell’irrilevanza della regola: sì, c’è la legge, ma poi si ignora, si elude, gli accordi veri si fanno al di fuori di essa, sulla base di rapporti di potere. Il radicale trova questo scandaloso. E lo combatte con la non violenza. Che non è una forma sottile di ricatto (digiuno per costringerti a fare quel che voglio io), ma di educazione reciproca: digiuno perché anche tu faccia i conti con la tua coscienza, perché ti domandi perché non applichi la legge che dici di seguire.

16-X-08, notizieradicali, Lorenzo Strick Lievers, Il Giornale - Tempi del 16 ottobre 2008, pag. 50