19/22-X, Manila, Third Global Congress of Women in Politics and Governance

The Third Global Congress of Women in Politics and Governance,
October 19-22, 2008