vers l’abolició de les Seleccions Nacionals (estatals) esportives, BarcelonaRadical.net

Vers l’abolició de les Seleccions Nacionals (estatals) esportives.

En el món globalitzant del segle XXI mantenim models de competició (no només) esportiva del XIX. La creixent intercomunicació i facilitat de desplaçament afavoreixen que ens trobem, en el camp de l’esport d’alta competició, amb, per exemple, un planter d’atletes de la Vall del Rift competint en representació d’Estats escandinaus o Emirats àrabs. O que, en els esports d’equip, sigui cada vegada més estranya la presència de jugadors locals (nadius?, aborígens?...); tal com es queixava Le Pen de la Selecció Francesa guanyadora de l’Eurocopa-2000...

I no és que hagi triomfat el ius solis davant el ius sanguinis; la ciutadania davant la nacionalitat. És que l’alta competició, esportiva, és cara, i els esportistes, si volen arrivar a excel.lir, necessiten (també) d’uns recursos materials que no (es) troben arreu.

I en aquestes, la utlització de l’esport per part dels Estats, del nacionalisme, produeix el pervers fenòmen de la inversió representativa: els (re)presentats esdevenen representants. No de sí mateixos, del seu esforç, perícia i disciplina, sinó d’un Estat que opera en nom d’una Nació, la majoria d’elles inventada fa menys de mig segle. I rarament organitzades al voltant dels principis del Bon Govern de la Llei, les llibertats i la democràcia.

La consideració de Representació Nacional (estatal) de la pràctica (individual o col.lectiva) esportiva és un absurd viscut com a evidència. I un, radical, atemptat a l’esperit esportiu.

Perquè he de pagar de la meva butxaca (del Diner Públic de l’Estat on visc) la Selecció Nacional esportiva corresponent quan, potser, admiri (i prefereixi els seus èxits) la d’un altre Estat?

Perquè els mitjans de comunicació, públics o privats però sempre nacional(iste)s, han de parlar d’’els nostres’ (sempre plantejant la bondat de la victòria d’aquests ‘nostres’, no pas la dels ‘millors’)?

Perquè m’ha de representar a mi (en tant –no qüestionat- nacional d’un Estat) un senyor que, bon o millor esportista, potser és un perfecte cretí?

… (pots afegir preguntes retòriques d’aquestes aquí)

 

Per tot plegat, quedin plantejades, pel cas dels JJOO, les següents (i incomplertes) propostes:

1.- esports de competició individual:
- l’esportista es representa a sí mateix en competència oberta i lleial amb d’altres esportistes de la seva especialitat
- en el cas dels esportistes ciutadans d’Estats que vagin renunciant a les Seleccions Nacionals, i mentre tots aquests no ho facin, l’esportista és (re)presentat amb/pel símbol olímpic.

2.- esports de competició per equips:
- els equips representen ciutats, llocs de residència. Aquests equips, però, no estan lligats a les ciutats; i un organisme global independent de cada especialitat regula mesures destinades a la competitivitat, i competència, dels equips, seguint els principis genèrics, per exemple, del model de l’NBA nordamericana.

En tot cas, l’(a sel)elecció és sempre des de l’opció personal, mai territorial.

3.- desapareixen les desfilades nacional(iste)s, per Estats, d’inauguració dels Jocs. Substituïdes, si calen, per la dels esportistes agrupats, en esportiva germanor, per especialitats. (Anem a veure esports que ens agraden, o la derrota dels ‘demés’ a mans dels ‘nostres’?)

… (pots plantejar propostes en aquesta línia aquí)

4-VIII-08, BarcelonaRadical.net


Hacia la abolición de las Selecciones Nacionales (estatales) deportivas.

En el mundo globalizante del siglo XXI mantenemos modelos de competición (no sólo) deportiva del XIX. La creciente intercomunicación y facilidad de desplazamiento favorecen que nos encontremos, en el campo del deporte de alta competición, con, por ejemplo, un plantel de atletas del Valle del Rift compitiendo en representación de Estados escandinavos o Emiratos árabes. O que, en los deportes de equipo, sea cada vez más extraña la presencia de jugadores locales (¿nativos?, ¿aborígenes?...); tal como se quejaba Le Pen de la Selección Francesa ganadora de la Eurocopa-2000...

Y no es que haya triunfado el ius solis ante el ius sanguinis; la ciudadanía ante la nacionalidad. Es que la alta competición, deportiva, es cara, y los deportistas, si quieren llegar a excelir, necesitan (también) unos recursos materiales que no (se) encuentran en todas partes.

Y en éstas, la utlización del deporte por parte de los Estados, del nacionalismo, produce el perverso fenómeno de la inversión representativa: los (re)presentados devienen representantes. No de sí mismos, de su esfuerzo, pericia y disciplina, sino de un Estado que opera en nombre de una Nación, la mayoría de ellas inventada hace menos de medio siglo. Y raramente organizadas en torno a los principios del Buen Gobierno de la Ley, las libertades y la democracia.

La consideración de Representación Nacional (estatal) de la práctica (individual o colectiva) deportiva es un absurdo vivido como evidencia. Y un, radical, atentado al espíritu deportivo.

¿Porqué tengo que pagar de la mi bolsillo (del Dinero Público del Estado donde vivo) la Selección Nacional deportiva correspondiente cuando, quizás, admire (o prefiera sus éxitos) a la de otro Estado?

¿Porqué los medios de comunicación, públicos o privados pero siempre nacional(ista)s, tienen que hablar de ’los nuestros’ (siempre planteando la bondad de la victoria de estos ‘nuestros’, y no la de los ‘mejores’)?

¿Porqué me ha de representar a mi (en tanto –no cuestionado- nacional de un Estado) un señor que, buen o mejor deportista, quizás es un perfecto cretino?

… (puedes añadir preguntas retóricas de éstas aquí


Por todo ello, queden planteadas, para el caso de los JJOO, las siguientes (e incompletas) propuestas:

1.- deportes de competición individual:
- el deportista se representa a sí mismo en competencia abierta y leal con otros deportistas de su especialidad
- en el caso de los deportistas ciudadanos de Estados que vayan renunciando a las Selecciones Nacionales, y mientras no todos éstos no lo hagan, el deportista es (re)presentado con/por el símbolo olímpico.

2.- deportes de competición por equipos:
- los equipos representan ciudades, lugares de residencia. Pero estos equipos no están ligados a las ciudades; y un organismo global independiente de cada especialidad regula medidas destinadas a la competitividad, y competencia, de los equipos, siguiendo los principios generales, por ejemplo, del modelo de la NBA norteamericana.

En cualquier caso, la (sel)elección es siempre desde la opción personal, nunca territorial.

Desaparecen los desfiles nacional(istas)es, por Estados, de inauguración de los Juegos. Sustituidos, si fueran necesarios, por el de los deportistas agrupados, en deportiva hermandad, por especialidades. (¿Vamos a ver deportes que nos agraden, o la derrota de los ‘demás’ a manos de los ‘nuestros’?)

… (puedes plantear propuestas en esta línea aquí

4-VIII-08, radical.es